Årsregnskapet viser et negativt driftsresultat på cirka 3,7 prosent av driftsinntektene. Underskuddet dekkes av disposisjonsfondet som etter denne disponeringen vil bli redusert fra cirka 84 millioner til cirka 56 millioner kroner.

Lavere skatteinngang, et generelt høyere prisnivå og stor økning i driftsutgifter innenfor visse tjenester er hovedårsaken bak det negative resultatet for 2023.

Endelig regnskap og årsrapport blir lagt fram senere i vår.

Skatt og rammetilskudd

Også i 2022 merket Lunner kommune en vesentlig økning i kostnader. Likevel ble det et positivt netto driftsresultat på grunn av økt skatteinngang og rammetilskudd fra staten.

I motsetning til i 2022, og årene før det, fikk ikke Lunner kommune økte inntekter fra staten mot slutten av fjoråret til å dekke opp for kostnadsveksten. 

Merforbruk i enkelte tjenester

Merforbruket finner en innen helse og mestring barnevern, barnehage og sosiale tjenester. 

Tjenesteområdet areal og samfunn (veg, vann, avløp, eiendom, byggesak og arealforvaltning) og området strategi og utvikling (politikk, administrasjon, HR, økonomi, flyktningtjenesten og sosiale tjenester) hadde totalt sett et mindreforbruk i 2023.

Bruker av disposisjonsfond

Lunner kommune har hatt positive driftsresultater de siste årene, og har derfor hatt mulighet til å bygge opp et disposisjonsfond tilsvarende cirka 84 millioner. Fondet vil, etter å ha dekket opp for merforbruket i 2023, være på cirka 56 millioner kroner.

Må snu trenden

- Selv om vi nå har «penger på bok» til å dekke fjorårets merforbruk, er ikke dette noe vi kan fortsette med. Da vil vi ikke være i stand til å håndtere framtidige uforutsette utgifter og utfordringer. Vi er nødt til å ha en drift framover som følger budsjettrammene, og vi er nødt til å gjøre flere tiltak for å lykkes med dette - særlig fordi vi vet at vi i årene framover vil ha flere innbyggere med omfattende tjenestebehov og endringer i befolkningssammensetningen med stadig flere eldre, sier Flacké.

Videre behandling av regnskapet

Årsregnskapet er levert til revisjon. Endelig regnskap og årsrapporten, som gir mer informasjon om tallene, skal behandles i kommunestyremøtet i mai.