Bekymringsmelding

Hvis du er bekymret for om et barn får god nok omsorg, skal du melde fra til barnevernet. Du trenger ikke være sikker på at noe er galt, og det er barnevernets jobb å vurdere hvordan meldingen skal følges opp. De aller fleste som får hjelp av barnevernet, får hjelpen hjemme. Omsorgsovertakelse skjer bare i de mest alvorlige tilfellene. Offentlig ansatte har meldeplikt etter barnevernsloven § 13-2.

Vakttelefoner

Lunner barneverntjeneste:
Mandag–fredag, kl. 08.00 - 15.30
Tlf. 906 42 577

Barnevernvakten i Lunner (Barnevernvakten Romerike):
Mandag–fredag, kl. 15.45 - 08.00
Tlf: 64 99 32 70

Alarmtelefonen for barn og unge:
Døgnbemannet telefon 
Tlf: 116 111
Chat med alarmtelefonen

Alarmtelefon for barn og unge 116111 har sendt ut melding om redusert åpningstid. Lunner kommune rammes ikke av dette. Alarmtelefon betjenes for oss hele døgnet av Barnevernvakten på Romerike. Ta kontakt hvis du trenger hjelp! 

Kontakt oss i barnevernet

Nå kan du som har en sak i barnevernet fra før, eller ønsker innsyn i tidligere sak, ta kontakt med oss sikkert gjennom eDialog.

SvarInn (eDialog) er en tjeneste som sender post digitalt inn til et mottak i saksbehandlingssystemet vårt. Denne tjenesten gjør det mulig for barneverntjenesten å motta sensitive dokumenter trygt, uten at de må sendes som fysisk post.

Har du fått en henvendelse/brev fra barneverntjenesten, kan du bruke eDialog for å svare sikkert, gratis og digitalt. Du logger deg inn i løsningen via ID-porten.

Her kan du sende henvendelse til barnevernet via eDialog

Klage på barnevernet

Som barn og ungdom har du rett til å klage hvis du ikke er fornøyd med det vi gjør. Det kan være ting du mener vi har gjort feil, eller at vi ikke har gjort nok for å hjelpe deg. Du kan si din mening om det barnevernet gjør, sånn at det kan bli bedre. Det gjelder uansett om du bor hjemme, i fosterhjem eller på barnevernsinstitusjon. Les mer om barn og unges rett til å klage, hva du kan klage på, og hvordan du går fram

Informasjon om barnevernet for barn og unge

Som barn skal du ha det godt hjemme. Du skal føle deg trygg og merke at de voksne du bor sammen med er glade i deg. Noen ganger kan de voksne ha problemer som gjør at de ikke klarer å passe godt nok på deg, eller de kan oppføre seg på en måte du synes er skummel og vanskelig. Da kan barnevernet hjelp deg og familien din. 

Slik kan du kontakte oss

  • Du kan ringe oss på telefonnummeret eller sende e-post til adressen du finner her.
  • Du kan be en voksen hjelpe deg, som for eksempel læreren eller treneren din, helsesykepleier på skolen eller en annen voksen som du stoler på.

Voksne kan også ta kontakt med oss for å be om hjelp, eller si i fra dersom de tenker at et barn trenger hjelp til å få det bedre.

Slik kan vi hjelpe deg

Vi vil snakke med deg om hvordan du har det og hvordan vi best kan hjelpe deg. Hvis du kommer til oss uten foreldre, vil vi avtale med deg hvordan og når vi snakker med dem. Ofte snakker vi også med læreren din og andre som kan være med å fortelle hvordan de tror du har det.

Her er eksempler på hvordan vi kan hjelpe deg:

  • En person kommer hjem til deg og gir foreldrene dine råd om hva de kan gjøre så du får det bedre (familieveiledning).
  • Du kan få noen å snakke med.
  • Vi kan finne ut hva som kan gjøre fritiden din bedre.
  • Vi kan finne en familie du kan være hos noen helger etter at dere er blitt kjent med hverandre (besøkshjem).

Det er ikke alltid barnevernet som kan hjelpe deg og familien din best. Da kan vi snakke med andre som kan hjelpe på en bedre måte.

Hvis det blir for vanskelig å bo hjemme

Hvis du har det veldig vanskelig hjemme, kan det hende at det ikke blir bedre selv om vi hjelper til. Da må vi se om det vil være best for deg om du bor hos en annen familie som passer på deg som om du var deres barn (fosterhjem).

Du har rett til å bli hørt. Vi vil alltid høre på hva du mener, men noen ganger kan vi ikke gjøre akkurat som du ønsker.

Du kan klage på det barnevernet bestemmer

Er du over 15 år har du rett til å klage på det vi bestemmer i våre vedtak. Da kan du ta kontakt med oss, og vi kan hjelpe deg å skrive klagen.

Noen ganger forandrer vi mening etter at vi har fått en klage. Andre ganger sender vi klagen til noen andre (Statsforvalteren) som sjekker om barnevernet gjør det de skal og om det barnevernet har bestemt for deg er riktig. 

Informasjon om barnevernet for foreldre

Alle kan en eller annen gang i livet komme i en vanskelig livssituasjon, hvor de har behov for hjelp og støtte til å ivareta egne barns omsorgsbehov. I slike tilfeller har barnevernet et ansvar for å hjelpe familien. Barn og ungdom under 18 år har krav på omsorg og rett til en trygg oppvekst. Dette er i første rekke foreldrenes ansvar. Når foreldrene i kortere eller lengre perioder ikke greier å ivareta dette ansvaret, skal barnevernet hjelpe.

Bekymringsmelding

Alle kan ringe eller skrive til barnevernet og fortelle at de er bekymret for et barn. Da skal barnevernet først, innen en uke fra vi mottar meldingen, ta stilling til om familiens situasjon skal undersøkes. Hvis vi bestemmer at vi vil undersøke familliens situasjon, informerer vi familien om dette. Deretter vil vi bruke tid på å bli kjent med barnet og familien for å finne riktig hjelp. Barnevernet kan snakke med barnet alene, og vi vil også komme på besøk hjem til familien. I denne perioden vil vi også snakke med andre utenfor familien, for eksempel helsestasjon, barnehage, skole, fastlege og politi.

Minste inngreps prinsipp

Barneverntjenesten jobber etter «minste inngreps prinsipp». Det betyr at det ikke skal brukes mer inngripende tiltak enn det som er nødvendig. I praksis betyr det at barnevernet først og fremst gir hjelp i hjemmet.

Hjelpen kan for eksempel være:

  • Familieveiledning
  • Noen barnet kan snakke med
  • Besøkshjem, hvor barnet kan være noen helger

Det lages en plan for den hjelpen som skal gis, og dere har rett til å få både planen og vedtak skriftlig. Både barn over 15 år og foreldre har mulighet for å avslutte det frivillige samarbeidet  med barnevernet når de ønsker.

Omsorgsovertakelse, som betyr at kommunen overtar omsorgen for barnet, skjer bare når det er svært alvorlige og sammensatte utfordringer. I hele Norge er det om lag tusen omsorgsovertakelser i året. ​Der barneverntjenesten vurderer at barnet lever i en alvorlig omsorgssviktsituasjon, kan Barneverns- og helsenemnda fatte vedtak mot foreldrenes vilje. Vedtaket kan være at barnet skal bo i fosterhjem eller på institusjon. Foreldre og barn over 15 år har da rett på å få dekket utgifter til advokat. 

Barnets beste

Barnevernet må ta utgangspunkt i hva som er til beste for barnet. Noen ganger kan dette komme i konflikt med hva foreldrene synes. For å finne ut hva som er til barnets beste i den enkelte sak, skal barneverntjenesten vurdere barnets mening i samsvar med barnets alder og modenhet og barnets behov for omsorg, beskyttelse og trygghet.  Barnevernet skal også vurdere barnets behov for å bevare familiemiljøet og relasjoner og barnets rett til helse og skolegang. 

 

Klagemulighet

Familien har krav på en begrunnelse for vedtak som blir gjort av barnevernet, og både foreldre og barn over 15 år har mulighet for å klage på vedtaket. Klagen kan handle om avslag på hjelp eller at familien mener de får feil hjelp. Barnevernstjenesten behandler klagen. Hvis vi fortsatt mener vedtaket er riktig, vil vi sende klagen til Statsforvalteren som avgjør saken. 

Hvis klagen går på noe annet enn vedtak, kan foreldre og barn også sende inn klage på dette via Statstorvalteren.

 

Hjelp i hjemmet

Alle kan en eller annen gang i livet komme i en vanskelig livssituasjon, hvor de har behov for hjelp og støtte til å ivareta egne barns omsorgsbehov. I slike tilfeller har barnevernet et ansvar for å hjelpe familien. Barnevernet kan sette inn ulike hjelpetiltak for å øke foreldrekompetansen, kompensere for mangler i omsorgen eller avlaste foreldrene.

Ofte er familien og barneverntjenesten enige om at familien skal få hjelp fra barnevernstjenesten. Hjelpen kan være ulike tiltak, som for eksempel råd og veiledning, støttekontakt, barnehageplass eller besøkshjem.

Målet med hjelpetiltak er å bidra til positiv endring hos barnet eller i familien. De fleste som får hjelp av barnevernet, mottar hjelpetiltak i hjemmet. Hjelpetiltakene skal være med på å øke foreldrekompetansen, kompensere for mangler i omsorgen eller avlaste foreldrene.

Barnevernet gir som hovedregel ikke økonomisk bistand. 

Ønsker du å bidra?

Besøkshjem

Besøkshjem er et hjelpetiltak som er ment som en støtte til familier, og skal være supplerende til barnets opprinnelige hjem. Målet med besøkshjem er å bidra til å gi barn tilknyttet barnevernet en stabil tilværelse. I besøkshjemmet skal barnet/ungdommen inkluderes i et vanlig familieliv og møte voksne i en stabil livssituasjon. Å være besøkshjem innebærer å ta imot et barn eller en ungdom en eller flere helger per måned. 

Besøkshjemmet behøver ikke bestå av mange familiemedlemmer, og du kan være godt kvalifisert om du bor alene. Det er viktig at du har mulighet til å ta et oppdrag for ett til to år, for at tilbudet skal være mest mulig stabilt for barnet eller ungdommen.

Arbeidet er lønnet og omfatter besøk av barnet eller ungdommen cirka én helg i måneden. Barnevernstjenesten godkjenner hvem som kan bli besøkshjem. For å bli godkjent som besøkshjem, må alle i husstanden over 18 år levere politiattest.

Vil du/dere blir besøkshjem? Ta kontakt med barnevernstjenesten for mer informasjon.

Fosterhjem

Fosterhjem er private hjem som tar vare på barn og unge som ikke kan bo sammen med sine foreldre. Fosterforeldrene har det daglige ansvaret og skal samarbeide med barnets familie og barneverntjenesten til det beste for barnet. Som fosterhjem er man en ordinær familie med overskudd og tid til å gi noe ekstra til et barn som trenger det.

Barnevernstjenesten godkjenner hvem som kan bli fosterhjem. For å bli godkjent, må alle i husstanden levere politiattest.

Lurer du på om du eller din familie passer til å være fosterhjem, og hvordan man blir det? 

Ta kontakt med barnevernstjenesten for en uforpliktende samtale.

Hybel med oppfølging for ungdom

Har du eller dere en hybel tilknyttet eget hjem, som har plass til en ungdom som av ulike årsaker ikke lenger kan bo hjemme? 

Ungdommen skal være i stand til å bo alene, men kan være i behov av noe praktisk bistand. Bistanden kan utgjøre mellom 10-30 timer per måned og godtgjøres etter egne satser.

Søkere må fremlegge politiattest.

Lurer du på om dette er noe for deg og din familie? Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale.

 

Støttepilar

Støttepilar er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Eidsvoll, Hurdal, Nannestad, Gjerdrum, Ullensaker, Nes og Lunner. Støttepilar gir støtte og veiledning for fosterhjem i disse kommunen.