Lunner har et rikt  biologisk mangfold blant annet på grunn av kalkrik berggrunn som gjør at det er spesielt mange arter her. Kommunen har kartlagt store områder med tanke på biologisk mangfold. Det er også gjort viltkartlegging og kartlegging av diverse arter. Resultatet av kartleggingene og informasjon om verneområder, kulturminner, kulturlandskap og arealressurser er registrert i Miljødirektoratets naturbase. 

Biologisk mangfold er ivaretatt i Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven)

Naturmangfoldloven har regler for forvaltning av arter, områdevern, fremmede organismer, utvalgte naturtyper og for hvordan en skal ta vare på leveområder for prioriterte arter. Målet er å ta vare på naturens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser gjennom bærekraftig bruk og vern. Loven skal også gi grunnlag for menneskers virksomhet, kultur, helse og trivsel, både nå og i framtida. 

Verneområder og naturminner i Lunner