Kalksjøene i Lunner

Lunner kommune har vann, elver og vassdrag som brukes som drikkevann og fiskevann og til bading eller turer med kano og båt. Vi har også vann som inneholder helt spesielle arter.

Lunner er spesielt kjent for å ha innsjøer med naturlig store mengder kalk. Det høye kalkinnholdet gjør at det er et rikt dyre- og planteliv i disse vannene. Kransalger er spesielle grønnalger som kan se ut som små koraller. Norges største kransalgesjø, Vassjø, ligger på Grindvoll.

Kalksjøer er en unik naturtype, og et viktig leveområde for flere sjeldne arter. Kalksjøer har fått status som utvalgt naturtype i en forskrift etter naturmangfoldloven. Utvalgte naturtyper er områder det skal tas særskilt hensyn til ved arealplanlegging, utbygginger og annen bruk og forvaltning av natur. I kransalgesjøene i Lunner finnes det noen såkalte rødlistede kransalger som er svært sjeldne og har status som "kritisk truet" Vi har et spesielt ansvar for å ta vare på disse kransalgene.

Vannforvaltning

I Norge er det bestemt i vannforskriften at alt vann skal ha god kjemisk og økologisk tilstand . Dette gjelder både elver, bekker, innsjøer, grunnvann og kystvann. Norge er delt inn i 11 vannregioner med fylkeskommuner som overordnet vannregionmyndighet.Vannregionene er igjen delt opp i vannområder. Lunner kommune har arealer innenfor vannområdene Randsfjorden, Leira/Nitelva og Vannområde Oslo.

På nettsidene Vannportalen finner du informasjon om vannforvaltningen i Norge og om miljøtiltak i vann med mer.