Elever har rett til et trygt og godt skolemiljø, uten mobbing. Hvis du opplever at du har det vanskelig, at du blir baksnakket eller holdt utenfor må du snakke med en voksen.

Reglene om trygt og godt skolemiljø står i opplæringsloven kapittel 9A.

Blir du eller noen du kjenner mobbet?

Å ha det trygt og godt på skolen er en rettighet alle elever har. Det er din opplevelse av hvordan du har det på skolen som er avgjørende.

Mobbing kan foregå på mange måter. Det kan for eksempel være at du eller noen blir snakket stygt om, får stygge blikk, blir avvist eller fryst ut, blir latterliggjort eller tvunget til å gjøre noe eller opplever at noe dere eier blir ødelagt eller at dere blir dyttet eller slått. 

Mobbing er ikke alltid enkelt å oppdage. Derfor er det viktig at du sier i fra til en voksen. Alle ansatte på skolen har plikt til å bidra til at du har et trygt og godt skolemiljø. 

Hva kan du gjøre hvis barnet ditt ikke har det bra på skolen?

Vi oppfordrer foreldre til å ta kontakt med skolen så fort som mulig hvis dere er bekymret.

Det trenger ikke å være en konkret hendelse som ligger bak. At en elev ikke har det trygt og godt på skolen, kan komme til uttrykk på ulike måter, for eksempel gjennom at barnet endrer atferd. 

Alle voksne som jobber på en skole er etter opplæringsloven forpliktet til å ta tak i situasjonen når en elev eller forelder melder fra. 

 

Hvilket ansvar har skolen?

Lærere og alle ansatte skal jobbe for at alle elevene har det bra på skolen. Skolens ansatte har plikt til å gripe inn mot krenkende ord eller handlinger, som mobbing, diskriminering, vold eller rasisme.

Alle ansatte på skolen skal varsle rektor eller annen ansvarlig på skolen om de tror eller vet at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Skolen skal straks undersøke saken. I alvorlige tilfeller skal også kommunen (skoleeier) varsles. Hvis en ansatt på skolen tror, eller har sett, at en voksen krenker en elev, skal saken straks meldes til rektor, og rektor skal varsle kommunen.

Skolene skal informere elever og foreldre om rettighetene de har til et trygt og godt skolemiljø, om skolens aktivitetsplikt og muligheten elever og foreldre har til å melde en sak til Statsforvalteren.

Dersom det er behov for å sette i gang tiltak for å sikre elevens skolemiljø, skal skolen lage en skriftlig handlingsplan (aktivitetsplan). Planen skal vise hva skolen vil gjøre og hvorfor. Skolen skal sørge for at involverte elever blir hørt. Barnets beste skal alltid være et grunnleggende hensyn i skolens arbeid.

Melde sak til Statsforvalteren

Hvis eleven eller foreldrene mener at skolen ikke har tatt tak i saken eller ikke har satt inn riktige tiltak, kan eleven eller foreldrene melde saken til Statsforvalteren.

For at Statsforvalteren skal behandle saken må saken først være tatt opp med rektor, og det må være gått én uke siden rektor ble kontaktet. Det er ikke slik at det forventes at skolen skal ha løst en sak i løpet av en uke, men innen en uke skal foreldre ha blitt hørt, og skolen skal være i gang med å undersøke saken (aktivitetsplikten). Hvor lang tid undersøkelser vil ta, vil naturlig nok variere ut fra hvor komplisert en sak er, men skolen skal holde dere oppdatert om hva som gjøres i saken.

Fysisk skolemiljø

Alle elever har også rett til et trygt og godt fysisk skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Fysisk skolemiljø handler blant annet om krav til utforming og innredning av skolen, rengjøring og vedlikehold, sikkerhet og helsemessig beredskap, røyking, inneklima og luftkvalitet, belysning, lydforhold og mulighet for aktivitet og hvile.

Elevene har krav på å ha en arbeidsplass tilpasset deres behov, og skolen skal innredes slik at det blir tatt hensyn til elever med funksjonshemninger. Elever, foreldre og råd/utvalg ved skolen har rett til å be om tiltak for å rette på fysiske miljøforhold. 

Rusforebyggende arbeid

Kommunene Lunner og Gran har felles SLT-koordinator. SLT står samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak for barn og unge. Målet er at kommunens barn og unge skal få riktig hjelp til riktig tid, av et hjelpeapparat som samarbeider godt på tvers av etater og faggrupper.

SLT-koordinator for Lunner og Gran er Jane Rogstad Slette, tlf. 476 63 522

Det er mange, både enkeltpersoner og offentlige instanser som bidrar i dette arbeidet. ​Du finner mer informasjon om SLT på nettsidene til Gran kommune.

Skolene i Lunner har laget en egen plan for rusforebyggende arbeid: