I barnehagen er det 64 plasser til barn over tre år og 12 plasser til barn under tre år. Barnehagen består av tre ulike bygninger.

 • Hytta: I nordre del av tomta har vi en egen utebase for barn i alderen 3–5 år som er et fem dagers utetilbud. Dette tilbudet søkes det til ved hovedopptaket.   

 • Småbarnshuset: Småbarnshuset er for barn i alderen 0–3 år. Det er en egen uteplass tilknyttet småbarnshuset.

 • Hovedbygget: I hovedbygget er det grupper med barn i alderen 3–5 år og en småbarnsgruppe med barn fra 0–3 år. Huset er bygget som en basebarnehage, men drives som en avdelingsbarnehage der alle avdelingene har egne rom. Vi har et tett samarbeid mellom avdelingene, og vi har også grupper på tvers enkelte dager.

Eventyrskogen har et flott uteområde som er godt tilrettelagt for fysiske aktiviteter. Vi har en fin gapahuk i umiddelbar nærhet. Hit går vi på tur, lager mat på bål, og følger naturens endringer på nært hold. Barnehagen ligger i nærheten av bibliotek, skøytebane og fotballbanene, og vi bruker også hallen i Harestua Arena. Vi har ansatt en kokk som lager varmmat til oss tre dager i uken.

Planleggingsdager for barnehageåret 2023/2024

Planleggingsdagene for høsten 2023 og våren 2024 for de kommunale barnehagene er:

 • Mandag 14. august
 • Fredag 17. november
 • Mandag 2. januar
 • Onsdag 17. april
 • Fredag 10. mai

Søke barnehageplass

Søknadsfrist for kommunale barnehager i Lunner er 1. mars hvert år. Barnehagene tar i mot barn fra 1–5 år. Hovedopptaket skjer én gang i året. I tillegg er det rullerende opptak gjennom resten av året. 
Du må søke på nytt dersom du ønsker å bytte barnehage eller endre antall dager i barnehagen. Har barnet vært på venteliste inneværende år, og du tidligere har fått brev om at søknad for inneværende år er kansellert, må du også søke på nytt.

Rett til barnehageplass

Barnet har rett til barnehageplass etter følgende kriterier (dersom du har søkt innen fristen 1. mars), jf. barnehageloven  § 16 :

 • Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har rett til å få plass i barnehage fra august.
 • Barn som fyller ett år i september, oktober og november det året det søkes om barnehageplass, har rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år.
 • Barnet har rett til barnehageplass i den kommunen det bor i.

Blant søkere med rett til plass etter barnehageloven prioriteres søkere etter følgende kriterier i denne rekkefølgen:

 • Barn med utsatt skolestart
 • Barn med eller fra hjem med dokumenterte helsemessige, sosiale eller psykiske problemer. (Prioritering gis kun dersom opplysninger er dokumentert)
 • Barn som allerede har plass i barnehagen og som ønsker et annet eller utvidet tilbud i samme barnehage.
 • Barn som fyller 5 år i opptaksåret
 • Søsken til barn som har plass i samme barnehage
 • Barn av flyktningeforeldre på introduksjonsprogram
 • Barn av foreldre ansatt i Lunner kommune som er definert som mangelpersonell. I 2023/2024 gjelder dette sykepleiere og vernepleiere i turnus og barnehagelærere.

Øvrige barn med rett til plass, tildeles etter alder innenfor aldersgruppene 3–5 år og 1–2 år, hvor eldste barn har høyest prioritet.

Slik søker du

Du søker digitalt ved å fylle ut søknadsskjema om barnehageplass. 
I samme skjema søker du også om eventuelt redusert foreldrebetaling og endring eller oppsigelse av barnehageplass.

Har du spørsmål knyttet til barnehagesøknad, ta kontakt med styrer/eier av barnehagen du tenker søke til eller med oppvekstfaglig rådgiver Mette Grønmyr, tlf. 916 68 373

Hvis barnet ditt er sykt

Vanligvis avgjør barnets allmenntilstand om det bør være hjemme fra barnehagen i en periode, men for enkelte sykdommer kan det være nødvendig å bli hjemme utover dette for å hindre spredning av smitte til andre.

For å begrense smittespredning i barnehagene skal følgende råd følges:

 • Barn skal holde seg hjemme fra barnehage og skole 48 timer etter at oppkast og diaré har gitt seg.
 • Barn skal holde seg hjemme fra barnehage og skole hvis de har feber. Som en tommelfingerregel skal barnet være feberfritt kvelden før de skal i barnehagen.
 • Husk god håndhygiene!

Lunner kommune har laget en veileder for vanlige sykdommer hos barn i barnehagen.