Lunner Kommune eier og forvalter alt fra store utmarksområder til små lekeplasser, parker og andre nærområder. I noen områder utføres det planmessig skjøtsel av vegetasjonen, mens andre gror til naturlig. I de tilfeller hvor naboer opplever trær og busker som sjenerende, kan de søke kommunen om å fjerne dem.

  • Søknadsskjema for felling av trær
  • I tillegg til skjemaet må det aktuelle området tegnes inn på kart.

Søknaden blir først og fremst vurdert i forhold til naboloven og eventuelle reguleringsplaner som gjelder for området. I vurderingen ser vi også på:

  • Ulemper, for eksempel sol/skygge/utsikt i forhold til trærnes plassering/høyde/tetthet
  • Mulige konflikter mellom naboer og brukere av området
  • Estetiske vurderinger og treets/trærnes betydning i området
  • Treets alder, art, tilstand, livsløp
  • Betydning i forhold til barns lek og lignende
  • Klimatiske vurderinger, for eksempel økt vindeksponering ved fjerning av vegetasjon
  • Hensyn til biologisk mangfold i området

Hvis søknaden blir innvilget, ønsker vi i utgangspunktet at det er søkeren selv som står for trefelling og opprydding etter å ha inngått en ansvarsavtale med kommunen. Dersom søkeren ikke ønsker å stå som ansvarlig, vil kommunen vurdere om det er kapasitet til å bruke egen bemanning.