Søknadsfrist for ordinær SFO er 1. april. NB! Elever som skal starte i 1. klasse kan ikke søke før barnet er innmeldt ved skolen. 

I Lunner kommune er det SFO-tilbud ved alle grunnskolene. SFO følger i utgangspunktet skoleåret. I Lunner er det i tillegg tilbud om ferie-SFO i juni, august og i høstferien og vinterferien. Alle elever fra 1.–4. trinn i Lunner kan søke om plass på ferie- SFO. Informasjon om ferie-SFO og påmeldingsfrister legges ut som nyhetssak på hjemmesiden – og på denne nettsiden.

SFO skal være noe annet enn skole. På SFO legger vi til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna, og gi omsorg og tilsyn.

Elever på 1., 2. trinn og 3. trinn har fra høsten 2023 tolv timer gratis SFO per uke. Dette er nasjonale regler. Gratis SFO trekkes fra oppholdet på ettermiddagen, ikke på morgenen. Gratis kjernetid regnes automatisk ut i fakturaen, så du trenger ikke søke om dette.

I tillegg må du betale for mat og drikke (kostpenger).  Priser for SFO-opphold og kostpenger finner du nederst på denne siden.

Ny nasjonal rammeplan for SFO kom i 2021. Planen inneholder regelverk og verdigrunnlag for SFO, og beskriver innhold og arbeidsmåter. Planen åpner for lokale variasjoner og satsinger.

Redusert foreldrebetaling

Foresatte til elever i 1.–4. trinn med en samlet inntekt i husholdningen under 604 154 kroner kan søke om redusert foreldrebetaling. 

Om du får redusert pris, og eventuelt hvor mye, er avhengig av SFO-plassen du søker om og prisen i forhold til inntekten.

 • Maksprisen for SFO-tilbudet må være høyere enn seks prosent av den samlede bruttoinntekten til husholdningen for at søknaden skal innvilges. 
   
 • Hvis foresatt som søker har samboer, som ikke er far/mor til barnet, skal også denne inntekten legges til husholdningens bruttoinntekt.
   
 • Det er ikke en forutsetning at barnet har heltidsplass for at foresatte skal omfattes av ordningen.
   
 • Redusert pris gjelder kun prisen for opphold på SFO. Mat (kostpenger) for SFO må betales fullt ut.
   
 • Du kan ikke søke om redusert betaling før barnet ditt har fått plass i SF

Her søker du:

Innlogging for lunner: Foresattportal (visma.no)

Søknader behandlers fortløpende.