Elevene har rett og plikt til opplæring i grunnskolen. I grunnskolen er det to typer dokumentert fravær: dokumentert fravær av helsemessige grunner og permisjon innvilget av skolen. Hvis barnet skal være borte fra skolen av andre grunner enn sykdom, må det søkes om permisjon i god tid. Det er foreldre/foresatte som må sende søknaden.

 • Søknader om permisjon sendes til skolen gjennom Visma Foresattportal
 • Søknader fra og med én dag og inntil to uker behandles av rektor.
 • Fravær fra enkelttimer eller deler av en dag behandles av kontaktlærer.
 • Hvis fravær på mer enn to uker skyldes opphold i utlandet, skrives eleven ut av skolen i denne perioden.

Vi kan ikke behandle samlesøknader om permisjon fra idrettslag, korps eller lignende. I slike tilfeller kan felles informasjon om arrangementet legges ved søknaden som foreldrene sender.
 

Når kan eleven få permisjon?

I Opplæringsloven § 2-11.Permisjon frå den pliktige opplæringa, står det: "Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to veker."

Skolen tar stilling til om det er forsvarlig at eleven får permisjon. Det som er forsvarlig for én elev, kan være uforsvarlig for en annen. Relevante momenter er:

 • Om og i hvilken grad eleven får opplæring i permisjonstiden
 • Elevens faglige status og utvikling
 • Skolens planlagte undervisningsopplegg i permisjonstiden
 • Elevens permisjonshistorikk (et stort antall kan gjøre ny permisjon uforsvarlig)

Ifølge opplæringsloven har elever som hører til et trossamfunn utenfor den norske kirke rett til permisjon på trossamfunnets helligdager. Det er et vilkår at foreldrene sørger for nødvendig opplæring i permisjonstiden, slik at elevene kan følge med i den ordinære undervisningen etter at permisjonstiden er ute.

 

Når gis det ikke permisjon?

Ferieturer i undervisningstiden bør unngås.

 • Foresatte bør alltid ta kontakt med skolen i god tid før bindende kjøp av ferieturer der elever må ut av ordinær undervisning.
 • Det vil normalt ikke bli innvilget permisjon første uke ved oppstart av nytt skoleår, særlig på 1. trinn og 8. trinn.

Søknad om permisjon blir normalt ikke innvilget når eleven:

 • skal ha muntlig og skriftlig eksamen eller større vurderingssituasjoner
 • skal ha nasjonale prøver/kartleggingsprøver
 • er midt i store prosjekter
 • har hatt høyt fravær av andre årsaker

Klagemuligheter

Dokumentert og udokumentert fravær

I grunnskolen (1. - 10. trinn) skilles det mellom dokumentert og udokumentert fravær. 

Dokumentert fravær er

 • fravær i henhold til permisjon gitt av skolen
 • fravær av helsemessige årsaker, der foreldrene har meldt fra til skolen
 • fravær der eleven har legeerklæring

Udokumentert fravær er

 • fravær som foreldrene ikke har meldt fra om
 • fravær som varer lenger enn det skolen har gitt eleven permisjon for

Ved udokumentert fravær der eleven ikke møter på skolen uten at skole har fått beskjed, plikter skolen å sette i gang undersøkelse. I denne sammenhengen kan kommunens hjelpeapparat som helsesøster, PPT eller andre bli koblet inn. Ved langvarig fravær der foreldre/foresatte ikke bidrar til å oppfylle elevens rett til grunnskolegang, anviser lovverket muligheten for politianmeldelse og straff. 

Foresatte skal registrerer alt fravær i Visma Flyt Skole.

 • Planlagt fravær meldes seneste dagen før fraværet. Det gjelder også ved for eksempel legebesøk, tannlegebesøk eller lignende. 
 • Ved uforutsett fravær (sykdom eller lignende) skal foresatte registrerer fraværet i Visma Flyt Skole før skolestart første fraværsdag og alle fraværsdager i etterkant.

Skolen ansvar ved fravær:

 • Skolen skal informere hjemmet så snart som mulig dersom en elev har fravær uten melding eller på annet ugyldig grunnlag. Ved bekymring informeres skolens ledelse.
 • Når en elev ikke møter til første time uten av skolen er informert, etterlyser læreren eleven via Visma Flyt Skole. Læreren kan også be skolens kontoradministrasjon om å kontakte foreldrene.

 

Fravær i ungdomsskolen

Alt fravær på 8. 9. og 10. trinn skal føres på vitnemålet i timer og dager.

Eleven eller foreldrene kan kreve at inntil 10 skoledager fravær per skoleår ikke skal føres på vitnemålet. Det er bare hele dager som kan strykes, ikke enkelttimer. Eleven kan også kreve at skolen legger ved en begrunnelse på fraværet til vitnemål.

Elever kan kreve å få slettet dokumentert fravær som skyldes:

 • helsegrunner etter tredje dag
 • kronisk sykdom eller funksjonshemming fra første dag
 • innvilget permisjon fra første dag

Høyt fravær, uansett grunn, kan føre til at læreren mangler vurderingsgrunnlag, og at eleven får ikke standpunktkarakterer. Hvis det er fare for at læreren ikke har grunnlag for å fastsette karakter i forbindelse med halvårsvurdering eller standpunktkarakter i fag, skal skolen varsle eleven og foreldrene så tidlig som mulig.