PPT har et tett samarbeid med skoler og barnehager. Som forelder/foresatt kan du søke råd hos PPT om barns trivsel, tilpasning og opplæring. Ungdom kan ta direkte kontakt med oss.

Logopeden følger opp elever ved barne- og ungdomsskolene i kommunen. Barnehagebarn får hjelp av logoped gjennom barnehageteamet.

Hvordan arbeider PPT?

 

I PPT jobber det fagfolk med ulik bakgrunn og erfaring fra områder innenfor opplæring og spesialisthelsetjeneste.

Vi jobber innenfor fire hovedområder:

Utredning
Ved hjelp av samtaler, observasjon og forskjellig type testing danner vi oss et mest mulig fullstendig bilde av hva barnet har behov for.

Oppfølging
PP-tjenestens oppfølging består som regel av råd og veiledning til foresatte, barnehageansatte og lærere. 

Sakkyndig vurdering
En sakkyndig vurdering skal ta stilling til om barnet/eleven har tilfredstillende utbytte av barnehagetilbudet/opplæringen. For voksne gjøres det en vurdering om den voksne har rett til vedlikeholdspplæring av grunnleggende ferdigheter (lesing, skriving og regning) på grunnskolens nivå.

Systemarbeid
PP-tjenesten driver systemarbeid ved blant annet å delta i ressursteam i barnehager og skoler. PPT hjelper også barnehager og skoler med organisasjonsutvikling og kompetanseheving (kurs).

Barn og unge har rett til spesialpedagogisk hjelp (barnehageloven §31-40) og spesialundervisning  (opplæringsloven §5-6.)

 

 

Hva kan PPT hjelpe deg med?

 • Utredning og rådgivning innenfor ulike områder som for eksempel språkvansker, spesifikke fagvansker, generelle lærevansker, sosio-emosjonelle vanskerr og ufrivillig skolefravær.
 • Oppfølging av barn og voksne med vedtak om spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning
 • Veiledning, kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling i barnehager og skoler i samarbeid med barnehagens og skolens ledelse.
 • Veiledning til ulike samarbeidsparter.
 • Sakkyndig vurdering av:
  Behov for spesialpedagogisk hjelp for barn i førskolealder
  Behov for spesialundervisning for elever i grunnskolen
  Voksne med behov for spesialundervisning på grunnskolens område
  Fremskutt skolestart
  Utsatt skolestart
  Fritak fra opplæringsplikten

Alle tjenester ved PPT er gratis.

 

Hvordan kan du kontakte PPT?

 • Elever under 16 år og foreldre kan ta direkte kontakt med oss på telefon eller ved å fylle ut henvisningsskjemaet (se nederst på denne siden).
 • Barnehager og skoler kan henvise til PPT med elever og foreldres samtykke. Barnehagene og skolene har egne ressursteam der også PPT deltar. Les mer om ressursteam på nettsidene om Lunnermodellen.
 • Voksne med rett til grunnskoleopplæring kan ta kontakt med oss direkte eller gjennom Voksenopplæringen.
 • Elever i videregående skole har egen pedagogisk psykologisk tjeneste gjennom fylkeskommunen. Ta kontakt med skolen du går på!

Hvordan arbeider logopeden?

Logopeden utreder og jobber med mennesker som har ulike former for kommunikasjonsvansker, stemmevansker, språk- og talevansker, taleflytvansker (stamming eller løpsk tale) og svelgevansker. Arbeidet omfatter kartlegging, undervisning og veiledning. Undervisningen kan gis individuelt eller i gruppe. I tillegg gjennomfører logopeden veiledning/samarbeid med foreldre og personalet i barnehager og skoler.

Logopedtjenesten i Lunner følger opp elever ved barne- og ungdomskolene i kommunen. Logopeden gir kun timer etter individuell vurdering. De kommunale og private barnehagene får logopedhjelp gjennom barnehageteamet i kommunen.

Hvordan kan du kontakte logoped?

 • Foreldre/foresatte kan ta kontakt med logoped via ansatte i barnehager og skoler.
 • Barn og unge som har behov for vurdering, behandling og veiledning av logoped kan ta direkte kontakt på telefon eller fylle ut henvisningsskjema (skjema finnet du nederst på denne siden). Foreldre må samtykke.
 • Foreldre/foresatte kan ta direkte kontakt med oss på telefon eller fylle ut henvisningsskjema (skjema finnet du nederst på denne siden). 

 

 

Barnehageteamet

Barnehageteamet er organisert under PPT og er en ressurs for de kommunale og private barnehagene i Lunner. 

Barnehageteamet gir spesialpedagogisk tilbud til alle barn under skolepliktig alder i kommunen. Sammen med barnehagen skal vi sikre et best mulig tilbud til de barna som trenger det.

Vi legger stor vekt på tidlig innsats og forebyggende arbeid. Derfor jobber vi også direkte med barn eller barnegrupper som det ikke er knyttet enkeltvedtak til, hovedsakelig barn eller barnegrupper som er drøftet i ressursteamet. 

Barnehageteamet har ansvar for ARTIG-klubben. Klubben har fokus på lek, læring og fysisk aktivitet.

Vi har også språkgrupper for barn som trenger å styrke sine norskspråklige ferdigheter, og samtalegrupper der vi bruker bilder i samtaler med  barn om barnas opplevelser, tanker og vurderinger om livet i barnehagen.