Ressursteam barnehage og skole

Barnehagene har ressursteam som møtes tre ganger i halvåret etter en fast plan, og hyppigere hvis barnehagene melder et behov for det. En representant for PPT/barnehageteamet er koordinator og leder for teamet. Helsesykepleier er fast deltaker i den barnehagen hun har ansvar for.

Skolene har ressursteam som møtes på hver skole, annenhver uke, etter en fast plan. Rektor er ansvarlig for møtene. PPT og skolehelsetjenesten er faste medlemmer i skolens ressursteam.

Andre fagpersoner som fysioterapeut, kommunepsykolog, familieterapeut og barnevernsansatt kan inviteres til ressursteam ved behov. Saker som behandles i ressursteam kan være både systemsaker og individsaker. Maler til drøfting og referat ligger i handlingsveilederen.

Vi starter også utprøving av et ressursteam for de minste barna, knyttet til helsestasjonen, i samarbeid med Spe- og småbarnsteamet på Barne- og ungdomspsykatrisk poliklinikk (BUP).

Konsultasjonsteam

Konsultasjonsteam er en samarbeidsarena for de som jobber med skolebarn, ungdom og familier som det er knyttet bekymring til. Her kan det legges fram saker man er usikker på om bør henvises til BUP (Barne– og ungdomspsykiatrisk poliklinikk). 

Konsultasjonsteamet skal sikre at kommunen har et tett samarbeid med BUP i saker, både før, under og etter henvisning.

Hvis BUP anbefaler henvisning, vil det være enklere å få godtatt henvisningen når den blir sendt. Hvis BUP ikke anbefaler henvisning, kan de likevel, sammen med de øvrige instansene i konsultasjonsteamet, gi veiledning videre i saken.

Konsultasjonsteam er også en arena for BUP til å bringe saker tilbake til kommunen, hvis det ikke allerede foreligger en aktiv samarbeidsgruppe som ivaretar dette.

I konsultasjonsteamet møter noen fra

 • Barne- og ungdomspsykiatri (BUP)
 • ​​Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)
 • Barnevern
 • Kommuneoverlege
 • Kommunepsykolog
 • Psykisk helse og rus
 • Skolehelsetjenesten og helsestasjonen
 • Familieterapeut.

Hvordan ta kontakt med konsultasjonsteamet? 

 • Eget digitalt innmeldingsskjema er under utvikling. Inntil videre kan du sende e-post til enhetsleder for helsestasjonen, Mette Nilsen Hole, mette.hole@lunner.kommune.no. Du kan også ta kontakt med henne på Teams eller telefon 986 16 402.
   
 • Du får tilbakemelding om tidspunkt du kan møte opp eller gjennomføre et digitalt møte.

Når møtes konsultasjonsteamet?

Konsultasjonsteamet møtes på Lunner rådhus fredager annenhver uke fra klokken 10.00 til 11.30. Deltakelse kan også skje digitalt.

Digitalt samarbeidsmøte spebarns- og småbarnsteam

Digitalt samarbeidsmøte er en arena hvor ansatte på helsestasjonen og i PPT kan få veiledning i saker før, under og etter henvisning til BUP sitt spe- og småbarnsteam.

Sakene kan komme direkte fra en av tjenestene eller etter å ha vært tatt opp i ressursteam barnehage. 

Digitalt samarbeidsmøte tar opp saker knyttet til gravide og barn i førskolealder.

Når foregår samarbeidsmøtene?

Møtene holdes den siste onsdagen i hver måned.