Barnehagene i Lunner tar i mot barn fra 1–5 år. Hovedopptaket skjer én gang i året. I tillegg er det rullerende opptak gjennom resten av året.  Du må søke på nytt dersom du ønsker å bytte barnehage eller endre antall dager i barnehagen. Har barnet vært på venteliste inneværende år, og du tidligere har fått brev om at søknad for inneværende år er kansellert, må du også søke på nytt.

Rett til barnehageplass

Barnet har rett til barnehageplass etter følgende kriterier (dersom du har søkt innen fristen 1. mars), jf. barnehageloven  § 16 :

  • Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har rett til å få plass i barnehage fra august.
  • Barn som fyller ett år i september, oktober og november det året det søkes om barnehageplass, har rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år.
  • Barnet har rett til barnehageplass i den kommunen det bor i

Blant søkere med rett til plass etter barnehageloven prioriteres søkere etter følgende kriterier i denne rekkefølgen:

  • Barn med utsatt skolestart
  • Barn med eller fra hjem med dokumenterte helsemessige, sosiale eller psykiske problemer. (Prioritering gis kun dersom opplysninger er dokumentert)
  • Barn som allerede har plass i barnehagen og som ønsker et annet eller utvidet tilbud i samme barnehage.
  • Barn som fyller 5 år i opptaksåret
  • Søsken til barn som har plass i samme barnehage
  • Barn av flyktningeforeldre på introduksjonsprogram
  • Barn av foreldre ansatt i Lunner kommune som er definert som mangelpersonell. I 2024/2025 gjelder dette sykepleiere og vernepleiere i turnus og barnehagelærere.

Øvrige barn med rett til plass, tildeles etter alder innenfor aldersgruppene 3–5 år og 1–2 år, hvor eldste barn har høyest prioritet.

Slik søker du

Du søker digitalt ved å fylle ut søknadsskjema om barnehageplass. 
I samme skjema søker du også om eventuelt redusert foreldrebetaling og endring eller oppsigelse av barnehageplass.

Har du spørsmål knyttet til barnehagesøknad, ta kontakt med styrer/eier av barnehagen du tenker søke til eller med barnehagefaglig rådgiver Mette Grønmyr, tlf. 916 68 373.

Hovedopptak for barnehageplasser

Samordnet opptak for kommunale og private barnehager blir gjort i midten av mars. Etter opptaket får alle som har søkt beskjed om de har fått tildelt plass eller ikke. 

Hvis du har fått tildelt barnehageplass, er det viktig at du husker å svare innen den fristen som er oppgitt i tilbudsbrevet.