I utgangspunktet er det ikke lenger lov å drive fôring av ville hjortedyr. I 2016 ble det innført en ny forskrift for å begrense spredningen av Chronic wasting desease (CWD). CWD (også kalt skrantesjuke) er en smittsom sykdom som kan ramme hjortedyr som elg, hjort, rådyr og rein. Sykdommen er dødelig for dyrene.

I forskriften står det at det er forbudt å legge ut fôr og slikkesteiner til ville hjortedyr, med visse unntak. Søknad om nødfôring av hjortevilt skal sendes til mattilsynet og ikke startes før godkjenning er gitt, opplyser landbrukskontoret.

Veterinærvakt - oversikt

Felles telefonnummer til veterinærvakta er 468 21 951. 

Vakta på hverdager er i tidsrommet 16.00 - 08.00, helgevakt starter fredag klokka 16.00 og varer til mandag klokka 08.00. Julaften og nyttårsaften regnes som helg hele dagen.

Melding om skadd eller påkjørt vilt

Ved påkjørsel av vilt, gjelder følgende rutiner:

 • Er dyret dødt, skal Statens vegvesen varsles på telefon 175. Mesta sørger for opprydding/fjerning av døde dyr.
 • Er dyret skadd og/eller stikker til skogs, ring politiet på telefon 02800. Politiet varsler lensmannsvakta, som igjen varsler fallviltgruppa (viltnemda). Disse sørger for at viltet blir sporet opp og avlivet om nødvendig. 

Ved eventuelle andre observasjoner av skadd vilt, kan du ta kontakt med politiet eller leder i fallviltgruppa direkte. Medlemmene i fallviltgruppa er: 

Leder: ​Even Løken, tlf.: 975 69 960 

Medlemmer: Tor Hallum, tlf.: 915 38 927
                     Sigurd Løken, tlf.: 416 13 611 

Melding om skadd eller påkjørt husdyr

Er du uheldig og kjører på et beitedyr, gjelder følgende: 

 • Er dyret er dødt, ring 175 til Statens vegvesen. De har ansvar for opprydding eller fjerning av døde dyr som ligger på veiskulder/like ved vei. De varsler også dyreeier eller dyrevakta.
   
 • Er dyret skadd eller stikker til skogs, ring politiet på telefon 02800. Lokal lensmannsvakt varsles fra politistasjonen. Lensmannsvakta sørger, om nødvendig, for avliving av dyret. Lensmannen varsler dyreeier eller dyrevakta. Mesta besørger opprydding eller fjerning av avlivet dyr.

Rovviltskader på husdyr og funn av kadaver

Dersom du får en akutt skadesituasjon og vil søke om skadefelling, kan du ringe Statsforvalterens rovvilttelefon 977 37 223 på kveldstid og i helger.

Her er praktiske tips hvis du finner kadaver:

 • La kadaveret ligge urørt og dekk det til mot åtseletere. 
 • Noter kartreferanse og ta foto.
 • Merk stedet. 
 • Kontakt SNOs rovviltkontakt på Lunner: Even Løken, tlf.: 975 69 960 
 • Undersøk andre skader i området.

Melding om sykt eller skadd husdyr på utmarksbeite

Felles vakttelefon for beitelagene i Lunner og Jevnaker (sau og storfe): 

Tlf: 406 05 555 

Vakttelefon Gran (sau):

Tlf. 905 41 091

Her finner du kontaktinformasjon til beitelagene i Lunner, Jevnaker og Gran.
 

 

Mistanke om dyremishandling

Ved mistanke om dyremishandling, ta kontakt med Mattilsynet på telefon 22 40 00 00.

Dersom du ønsker det, vil henvendelsen din bli anonymisert. Du kan også melde inn bekymring direkte på nett til Mattilsynet.