Kommunen gir årlige tilskudd til kirken årlig. Tilskuddet skal sikre at kirkebyggene holdes i forsvarlig stand, og at soknet har tilfredsstillende bemanning.  

Lunner kirkelige fellesråd

Kommunen velger en representant til det kirkelige fellesrådet. Representanten velges av kommunestyret for hver valgperiode, og for inneværende periode er det ordfører Harald Tyrdal som er kommunens representant.

På nettsidene til Lunner kirkelige fellesråd finner du informasjon om kirkebyggene i Lunner, leie av kirkene, varsling om kritikkverdige forhold, menighetsrådet med mer.

Gravplasser

Det er tre kirkegårder / gravplasser i Lunner: Lunner kirkegård, Oppdalen kirkegård og Grua kirkegård. Dette er gravplasser hvor både kister og urner kan settes ned. Grua kirkegård har en navnet minnelund og et eget muslimsk gravfelt. Lunner og Grua kirkegård har et eget minnesmerke for anonyme urnegraver. Statsforvalteren behandler søknader om askespredning.  

Ta kontakt med Lunner kirkelige fellesråd hvis du har spørsmål om gravplasser.

Tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke 

Statsforvalteren for Oslo og Viken har ansvar for å beregne og betale ut tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke. Fristen for å kreve tilskudd er 1. mars hvert år.