Bostøtte

Sliter du med å betale husleia eller boliglånet ditt? Har du lave inntekter og høye boutgifter? Da kan du ha rett til bostøtte. 

Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken gjør vedtak, men det er NAV Hadeland som behandler søknaden og har all kontakt med deg som søker. 

På Husbankens hjemmesider kan du se hvem som kan få bostøtte, hvilke krav som gjelder for boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder. Du kan også prøve bostøttekalkulatoren

Slik søker du

Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Utbetaling skjer rundt den 20. i påfølgende måned. Slik søker du! 

Hvis du ikke kan søke elektronisk, sender du papirsøknad til:
NAV Hadeland
Postboks 220
2711 Gran.  

Trenger du mer informasjon? 

Du finner mer informasjon om bostøtte på Husbankens nettsider, eller du kan henvende deg til  NAV Hadeland. 

 

Startlån/boligfinansiering

Startlån hjelper deg som har hatt langvarige problemer med å få lån i vanlig bank til å kjøpe eller tilpasse egen bolig. Tilskudd til etablering kan gis i tilfeller der startlån ikke er tilstrekkelig for å få kjøpt en nøktern bolig. Kommunen vurderer om du kan få tilskudd gjennom søknaden din for startlån. 

Du kan søke startlån hvis du er i en, eller flere av disse situasjonene: 

  • Du er i en familie med barn, og har behov for en stabil og trygg bolig. 
  • Du får ikke lån i vanlig bank, og kan ikke spare penger til egenkapital. 
  • Du mottar trygd/offentlige ytelser. 
  • Du kan miste boligen ved tvangssalg på grunn av boliggjeld. 
  • Du har særlige sosiale eller helsemessige utfordringer. 
  • Du har nedsatt funksjonsevne og må tilpasse boligen din. 

Mer om hvem som kan søke og hvordan du søker finner du på Husbankens hjemmesider.

Har du spørsmål om startlån? Ta kontakt med boligkontoret i Lunner kommune.  

Hjelpemidler i boliger

Både kommunen, NAV og Husbanken har ulike ordninger for husstander, enkeltpersoner og eldre med nedsatt funksjonsevne som har behov for å tilpasse boligen sin for å kunne bli boende i boligen over tid.  

Har du varig (over to år) og vesentlig nedsatt funksjonsevne på grunn av sykdom, skade eller medfødt funksjonsnedsettelse, kan du få støtte til tilpasning og hjelpemidler fra folketrygden. 
Ved kortvarig behov, har kommunen et lager av hjelpemidler som kan lånes. Å formidle og tilpasse tekniske hjelpemidler og velferdsteknologi er en del av ergoterapitjenesten. 

 

Tilskudd til tilpasning av bolig

Tilskudd til tilpasning kan brukes til alt fra enkle tiltak til større ombygginger som kreves for at personer med nedsatt funksjonsevne kan fortsette å bo hjemme. Størrelsen på tilskuddet kommer an på tilgjengelige midler i kommunen, samt en helhetsvurdering av økonomi, behov og muligheter for støtte fra andre offentlige støtteordninger. Kommunen behandler din søknad, og vi følger Husbankens retningslinjer for tilskudd.

Du kan velge om du bare vil søke tilskudd eller om du samtidig vil søke startlån. Søknaden sender du elektronisk til din kommune.

Kommunen behandler din søknad, og vi følger Husbankens retningslinjer for tilskudd. 

Spørsmål om tilskudd kan rettes til boligkontoret i Lunner kommune. 

Tilskudd til utredning og prosjektering

Har du eller andre i husstanden nedsatt funksjonsevne, og behov for å bygge om boligen for å bli boende? Da kan du søke om tilskudd til profesjonell prosjekteringshjelp utført for eksempel av arkitekt. Tilskuddet kan dekke kostnader til faglig bistand til prosjektering, det vil si honorar til arkitekt eller annen fagkyndig.  

Når kommunen behandler søknaden, følger vi Husbankens retningslinjer for tilskudd.

Har du spørsmål om tilskudd? Ta kontakt med boligkontoret i Lunner kommune.  

Lån fra Husbanken til å oppgradere bolig

Husbanken tilbyr også lån til oppgradering av boliger. Hovedregelen er at oppgraderingen skal være så omfattende at det både reduserer energiforbruk og øker tilgjengeligheten betraktelig.  

Du kan også kombinere tilskudd til tilpassing hos kommunen og lån fra Husbanken til oppgradering. Det er Husbanken som behandler søknader om lån til å oppgradere bolig.