Klimabudsjettet

Lunner kommune har et klimabudsjettet som viser både klimaregnskapstall for samfunnet og tiltak som kommunen skal gjennomføre for å redusere klimagassutslipp. Vårt overordnede klima- og miljømål er å ha en bærekraftig utvikling som bidrar til å nå nasjonale klimamål. 

Klimabudsjettet er et styringsverktøy som vi bruker for å nå de målene vi har om utslippskutt. I klimabudsjettet kan du lese om hvilke tiltak som er planlagt. Du kan også finne data om klimautslipp i Lunner kommune.  

Klima i samfunnsplanen: Grønne Lunner – på lag med naturen.

Kommuneplanens samfunnsdel om grønne Lunner viser hvordan vi vil jobbe med natur og miljø. Vi har et helt konkret mål: Lunner kommune har redusert klimagassutslipp i tråd med nasjonale mål.
Nasjonale mål er å redusere utslipp med 50 til 55 prosent fram til 2030, sammenlignet med nivået i 1993.

Som deltaker i Race to Zero-kampanjen, har Lunner kommune bekreftet at vi vil bidra til å nå 1,5-gradersmålet i Paris-avtalen og bli et nullutslippssamfunn innen 2040, eller senest i 2050.  

Kommunen har også flere delmål for miljøsatsingen:

 • Redusere klimagassutslipp fra egen drift. 
 • Tilrettelegge for klimavennlig transport og arealbruk. 
 • Ha kretsløpsbasert avfallshåndtering og oppnå 60 prosent materialgjenvinning innen 2024. 
 • Øke fornybarandelen i energibruken, med særlig fokus på oppvarming av bygg og boliger. 
 • Drive kunnskapsformidling og holdningsskapende arbeid i lokalsamfunnet og samarbeide med lokale initiativ og aktører. 
 • Veilede og stimulere landbruksnæringen til å redusere klimagassutslipp, øke karbonlagring og drive bærekraftig verdiskaping. 
 • Veilede og motivere næringsaktører til å redusere klimagassutslipp og drive bærekraftig verdiskaping. 
 • Styrke kompetanse og ressurser til klima- og energiarbeidet. 

En felles innsats – om samarbeidspartnere

Lunner kommune er med på flere større, regionale, nasjonale og internasjonale løft for klima: 

 • Klima Viken er et regionalt partnerskap med alle kommunene i Viken fylkeskommune. I Klima Viken-nettverket skal vi gjennomføre tiltak, bevisstgjøre, engasjere og tilrettelegge for at alle kan bidra, både det offentlige, næringsliv og innbyggerne.
   
 • Oslo-regionens ordførererklæring om miljø og klima slår fast at verdens klima- og miljøtilstand er forverret siden signeringen av den første erklæringen i 2019, og at endringene er synlige også i vår region. Hvis Oslo-regionens ambisjon fortsatt er å være «Europas ledende hovedstadsregion innenfor klima og miljø» er det behov for å fornye og forsterke ambisjonene. Kommunestyret i Lunner vedtok tilslutning til ordførererklæringen i mai 2022.  
   
 • Race to Zero er en global kampanje for å samle lederskap og støtte fra bedrifter, byer/kommuner, regioner og investorer for en utvikling mot et nullutslippssamfunn som forhindrer fremtidige trusler, skaper arbeidsplasser og åpner for inklusiv bærekraftig vekst. Lunner sluttet seg til Race to Zero høsten 2021.