Kommunen har både ordinære utleieboliger til disposisjon og boliger som er tilpasset ulike funksjonsbehov.  

Lunner boligstiftelse eier de fleste av boligene kommunen disponerer, mens Lunner kommune prioriterer søkere til boligene. Hvis du leier bolig fra Lunner boligstiftelse, og har spørsmål om boligen du bor i:  Ta kontakt med Lunner boligstiftelse!

Er du i en akutt nødsituasjon og har behov for midlertidig bolig, må du søke NAV Hadeland.

Kommunale boliger

Hvem kan få kommunal bolig?

Målgruppen for kommunale boliger er personer som er uten egnet bolig, og som selv eller ved annen hjelp ikke er i stand til å skaffe seg bolig. Dette inkluderer personer som trenger hjelp til å skaffe seg bolig på grunn av dårlig økonomi, nedsatt funksjonsevne, helsemessig eller sosiale problemer, manglende kunnskaper om det norske boligmarkedet eller liknende forhold.  

For å kunne søke om kommunal bolig, må du

  • ha lovlig opphold i Norge og ha vært folkeregistrert i Lunner kommune de siste 2 årene (unntak for bosetting av flyktninger og i særlige tilfeller) 
  • være over 18 år når du søker 
  • være uten egnet bolig eller i ferd med å bli uten egnet bolig
  • ha særlige utfordringer med å ivareta dine behov på boligmarkedet selv på grunn av helsemessige og/eller sosiale forhold
  • ikke ha inntekt, formue eller alternative muligheter som gjør deg i stand til selv å skaffe egnet bolig

Slik søker du

Du kan søke elektronisk eller ved å fylle ut papirsøknad:

Søknader behandles og prioriteres i kommunens boligsosiale nettverk, som inkluderer representanter fra NAV, psykisk helse, tildelingskontoret, flyktningtjenesten, barnevernet og boligkontoret. 

Spørsmål om kommunale boliger kan rettes til boligkontoret i Lunner kommune. 

Hvis du har behov for helse- og omsorgstjenester hele døgnet, kan du søke om tilrettelagte boliger med bemanning. 

Hjelp til å skaffe bolig

1. juli 2023 kom en boligsosial lov for å hjelpe dem som ikke selv klarer å skaffe seg eller beholde en egnet bolig er det lovpålagt å gi individuelt tilpasset hjelp/bistand til de som er vanskeligstilte på boligmarkedet. 

Kommunen skal fatte enkeltvedtak som avgjør om personer som ber om bistand, oppfyller vilkårene for å få individuelt tilpasset bistand.

For å kunne søke om bistand, må du

  • av økonomiske, sosiale eller helse- og omsorgsmessige årsaker trenge bistand for å kunne skaffe eller beholde en egnet bolig
  • være folkeregistret i Norge
  • oppholde deg i Lunner kommune

Flyktninger som mottar introduksjonsstønad fra Lunner kommune kan også søke om bistand til boliger.

Slik søker du

Du søker elektronisk ved å fylle ut dette skjemaet.

Ta kontakt med boligkontoret hvis du har spørsmål!

Midlertidige boliger

Hvis du ikke har et sted å sove og oppholde deg det neste døgnet, kan du få et midlertidig botilbud. Nødssituasjoner kan være ved brann, familie- eller samlivsbrudd, eller hvis du har blitt kastet ut fra stedet du bodde. 

Hvis du er i en akutt situasjon uten bolig, kan du henvende deg til NAV Hadeland for å få hjelp til å finne en midlertidig bolig.