Viktige oppgaver for landbrukskontoret er blant annet:

  • Behandling av konsesjonssøknader, omdisponering, fradeling, kontroll bo- og driveplikt og landbruksfaglig del av arealplanlegging.
  • Behandling/veiledning søknader om bygdeutviklingsmidler, bygdeutvikling/utvikling av tilleggsnæringer til landbruk.
  • Ressursforvaltning, herunder viltforvaltning og kulturlandskap, miljø/forurensing landbruk, viltforvaltning og fiskeforvaltning.
  • Forvaltning av skogavgiftsordningen.
  • Produksjonstilskudd, velferdsordninger i landbruket.
  • Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL) og nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK)

Se nettsidene til Landbrukskontoret.
 

For funn av skadde eller døde dyr, se kontaktinformasjon til Viltnemda og flere her.