Beboeren kjøper seg inn i borettslaget og blir andelseier. Beboeren betaler fellesutgifter og eventuelt mottar andre kommunale tjenester på samme vilkår som andre hjemmeboende. Beboere kan ha rett på bostøtte på lik linje med andre.

Ledige boliger blir annonsert gjennom megler, og det er egne søknadsfrister for hver bolig som blir ledig.

Hvem kan bli utpekt til kjøp av bolig i borettslag?

Målgruppen er personer som trenger hjelp til å skaffe seg tilrettelagt bolig. I henhold til borettslagenes vedtekter, utpekes andelseiere på grunn av alder, funksjonshemming, funksjonsnedsettelse eller sykdom. 

Hvordan søker jeg?

Når en bolig blir ledig, blir den lyst ut gjennom finn.no eller via megler. Hvis du ønsker å kjøpe boligen, skal du søke kommunen om å få kjøpe.

I annonsen vil det stå informasjon om hvordan du skal søke.

Kriterier for utpeking til kjøp av bolig i borettslag:

 • Søker må ha lovlig opphold i Norge, og ha bodd i Lunner kommune de siste 2 årene
 • Søker har ikke mulighet til å skaffe og beholde egnet bolig på annen måte på grunn av helsemessig og/eller sosiale forhold i henhold til helse- og omsorgtjenestelovens §3-7
 • Søker må ha behov for en tilrettelagt bolig på grunn av alder, sykdom eller funksjonsnedsettelse
 • I husstander med barn, skal barnets beste alltid vurderes

I særlige tilfeller kan det gjøres unntak fra kriteriene.

Prioritering

Hvis det er flere søkere som fyller kriteriene, skal det gjøres en prioritering av søkere med vekt på følgende:

 • Søkernes behov for tilrettelagt bolig og muligheter til å skaffe tilrettelagt bolig.
 • Søkere som synes å ha de mest påtrengende boligbehov i forhold til helsesituasjonen skal prioriteres
   

Hva kan du forvente av oss?

 • En helhetlig faglig vurdering og en profesjonell saksbehandling
   

Hva forventer vi av deg?

 • Du sikrer finansiering for kjøpet av boligen
 • Du overholder husordensreglene og vedtektene i borettslaget
   

  Tjenesten omfatter ikke:

 • Helsehjelp, for eksempel praktisk bistand eller hjemmetjenester. Hvis du trenger helsehjelp, må du søke om dette. 
 • Økonomisk støtte. Hvis du trenger økonomisk støtte til kjøp av boligen, kan du søke om startlån. Du kan også søke om bostøtte.
 • Bemanning på stedet. Hvis du har behov for helse- og omsorgstjenester, kan du søke om helsetjenester.
   

Egenandel/pris for tjenesten

Husleie/fellesutgifter varierer fra bolig til bolig. Prisene justeres i henhold til borettslagets vedtekter. Kjøpsprisen fastsettes av ekstern takstmann basert på borettslagets vedtekter.

Borettslag med kommunal utpekingsrett:

 • Lunner borettslag
 • Harestua borettslag

Ungdomsborettslag på Harestua er også et klausulert borettslag for unge boligkjøpere. Kommunen har ikke utpekingsrett på disse boligene.