Eiendomsskatt er en kommunal skatt som kommuner kan vedta å innføre. Lunner innførte eiendomsskatt i 2005. 

Hvor mye eiendomsskatt må jeg betale?

Eiendomsskatten skal beregnes ut fra en estimert markedsverdi for eiendommen. 

Eiendomsskatteloven sier at skatten skal ligge på 1– 7 promille av eiendomsskattegrunnlaget. For boliger og fritidsboliger kan satsen ikke overstige 4 promille av eiendomsskattegrunnlaget.

Eiendomsskattesatsen i Lunner kommune for 2024 er 4 promille for bolig- og fritidseiendommer, med et bunnfradrag på 100.000. kroner per boenhet. For næringseiendommer er skattesatsen 6 promille.

Hvordan betaler jeg eiendomsskatt?

I Lunner kommune betales eiendomsskatten sammen med andre kommunale avgifter. Det vil si at du får eiendomsskatt og kommunale avgifter på samme faktura.

Eiendomsskatt for første kvartal (januar, februar og mars) blir fakturert samlet i mars med forfallsdato 20. mars. Dette gjelder uansett om du har valgt å få månedlige fakturaer for kommunale gebyrer og avgifter eller ikke.

Resten av året faktureres eiendomsskatt sammen med de øvrige kommunale gebyrene. Det betyr at hvis du har valgt månedlige fakturaer, vil eiendomsskatten bli en del av den månedlige faktureringen fra og med april og til og med desember.

Klage på eiendomsskatten

Det er to forhold som kan være årsaken til at grunnlaget for beregning av eiendomsskatten (boligverdien) er feil:

 • Boligopplysningene er feil
 • Formuesverdien i skattemeldingen er satt for høyt

Du kan klage ved å sende en skriftlig klage til Eiendomsskattekontoret:

I klagen må du angi eiendommens gårds-/bruks-/feste-/seksjonsnummer (som du finner på eiendomsskatteseddelen), og hva du mener er feil i eiendomsskatten for eiendommen.

Fristen for å klage er innen seks uker etter kunngjøringen av eiendomsskattelisten, eller den dagen eiendomsskatteseddelen din ble sendt. Det betyr at fristen for å klage til kommunen på utskrevet eiendomsskatt er senest 12. april 2023. Eiendomsskatten skal betales til forfall selv om du har sendt inn en klage.

Klager innsendt etter 12. april 2023 vil bli avvist, med mindre klager ikke kan lastes for å ha oversittet fristen eller at det av særlige grunner er rimelig at klagen blir prøvd.
Forvaltningslovens regler om klage og omgjøring gjelder i eiendomsskattesaker.

Taksering av eiendom

Eiendomsskatten skal beregnes ut fra en estimert markedsverdi for eiendommen. Det finnes flere metoder som kan brukes for å finne verdien, og det er opp til hver enkelt kommune å velge retningslinjer for dette, i henhold til eiendomsskatteloven. 

Rammer og retningslinjer for taksering av eiendomsskatt i Lunner kommune ble vedtatt i sakkyndig nemnd for eiendomsskatt i 2018. Rammer og retningslinjer gjelder i 10 år eller til det blir vedtatt nye.

Fritak for eiendomsskatt

Eiendommer kan få fritak for eiendomsskatt fordi de faller inn under bestemmelsene i eiendomsskatteloven § 5, eller de føringer som er lagt av kommunestyret (eiendomsskatteloven § 7 og § 28).

 • Lag, foreninger, organisasjoner og lignende kan søke fritak om eiendomsskatt.
 • Eiendomsskatten kan settes ned eller ettergis dersom helt spesielle grunner tilsier det. Da må følgende kriterier være oppfylt: 
  - Hvis husstandens samlede bruttoinntekt er lavere enn tre ganger grunnbeløpet i folketrygden 
  - Hvis den likvide formuen (bankinnskudd, aksjer osv.) ikke overstiger 150.000 kr.
  - Fritaket gis kun for bolig du selv bor i.

Informasjon om hvordan du kan søke om fritak som privatperson kommer i informasjonsbrevet om eiendomsskatt som sendes til alle husstander i slutten av februar.

Det er formannskapet i Lunner som behandler søknadene om fritak. 

 

Eiendomsskattelisten

Eiendomsskattelisten og fritakslisten legges ut når eiendomsskatten skrives ut, og ligger tilgjengelig i minst tre uker.

 • Eiendomsskattelisten 2024 (PDF)
 • Fritakslisten 2024 (PDF)