Hva motorferdsel – og utmark?

Motorferdsel er bruk av kjøretøy (bil, traktor, motorsykkel, beltebil, snøscooter og lgnende) og båt eller annet flytende eller svevende fartøy drevet med motor. Landring og start med motordrevet luftfartøy er også motorferdsel.

Utmark er alle områder som ikke regnes for innmark etter friluftsloven. Skog, fjell og kystområder er eksempler på utmark. Setervoller, hustomter, engslått, kulturbeiter og skogplantefelt som ligger i utmarksområder regnes også som utmark. Regelverket gjelder også for vassdrag som er åpne og islagte bekker, elver og innsjøer.

Slik er reglene:

  • Hovedregelen er at det ikke er tillatt med motorferdsel i utmark og vassdrag. Lovverket (motorferdselloven med forskrifter) åpner for noen unntak.
  • Motorferdsel er ifølge motorferdselloven tillatt i noen tilfeller, som for eksempel for politi-, ambulanse- og redningstjeneste.
  • Kommunen kan, når særlige grunner foreligger, gi tillatelse til bruk av motorfartøy eller luftfartøy utover det som loven tillater.
  • Motorferdsel er tillatt på innsjøer som er to kvadratkilometer eller større. I Lunner kommune er det ingen innsjøer som er så store at det er tillatt med for motorfartøy, som for eksempel motorbåt. Det er heller ikke tillatt å bruke elektrisk motor på båter.

Vil du vite mer om motorferdsel i utmark og vassdrag?