Forurensningslovens formål er å verne det ytre miljø mot forurensning og å redusere eksisterende forurensning, å redusere mengden av avfall og å fremme en bedre behandling av avfall.
Loven skal sikre en forsvarlig miljøkvalitet, slik at forurensninger og avfall ikke fører til helseskade, går ut over trivselen eller skader naturens evne til produksjon og selvfornyelse.

Her er noen temaer som er viktige når det gjelder å verne miljøet mot forurensning.

Forurenset grunn

Skal du bygge eller grave på en eiendom,  må du sjekke om grunnen kan være forurenset før du setter i gang arbeidet. Noen typer terreng er mer utsatt enn andre, for eksempel der det tidligere har vært industri eller avfallsdeponi. 

Eksempler på områder der det er grunn til å tro at gunnen er forurenset:

  • på branntomter
  • eiendommer hvor det tidlgiere har blitt revet eller rehabilitert bygg
  • områder som ligger inntil forurensningsområder
  • området som har fungert som deponier Hvilke lenke skal inn?
  • områder hvor det tidligere har vært forurensende industrivirksomhet

Skal du starte bygge- og gravevirksomheter på en eiendom der det er grunn til å tro at grunnen er forurenset, må noen med ekspertise på grunnforurensning foreta undersøkelser. Hvis det oppdages forurenset grunn, skal det laget en tiltaksplan som inneholder hvordan spredning av forurensning skal unngås, og hvordan det skal sikres at grunnen har nødvendig mijøkvalitet etter at tiltaket er gjennomført. Slike tiltaksplaner skal godkjennes av kommunen. 

Tiltaksplanen sendes til kommunen sammen med søknad etter plan- og bygningsloven der slik søknad er nødvendig. Etter at tiltakene er gjennomført, skal det sendes inn en sluttrapport.

Forurensning i vassdrag

Det er mange kilder til forurensning av vassdrag, for eksempel kloakk, avrenning fra jordbruk, utlekking av olje og saltpåvirkning fra vegsystem. Gjennom arbeidet med Forvaltningsplanen for vann er det en rekke tiltak innen ulike sektorer som er aktuelle. Gjennom arbeidet med vassdragsforvaltning jobber de ulike sektorene med tiltak for at vassdragene skal ha god økologisk tilstand. Dette kan du lese mer om på sidene om vann og vassdrag.

Kommunen har ansvar for å kontrollere at private avløpsanlegg fungerer som de skal, og kommunen skal i tillegg kontrollere de minste offentlige renseanlegg. Det er Statsforvalterens oppgave å kontrollere de større avløpsanleggene. Kommunen har også en rolle i å kontrollere for eksempel oljeutskillere på verksteder, vaskehaller og lignende, og begrense avrenning fra jordbruksvirksomhet gjennom ulike virkemidler.

Oljetanker

Fra 2020 er fyring med mineralolje for å varme opp boliger forbudt. Dette medfører at det er mange som i årene framover må gå over til nye fyringskilder og kvitte seg med den gamle oljetanken. Nedgravde oljetanker i hager og gårdsplasser utgjør en risiko for forurensning av grunnen. 

Oljetanker for fyringsolje som ikke skal brukes mer skal tømmes, rengjøres, fjernes og leveres til godkjent mottak. Tankene skal som hovedregel fjernes, men hvis tankene ligger vanskelig til på eiendommen og det er krevende å grave den opp, kan en søke kommunen om å få la tanken ligge. 

Tømming og rengjøring av oljetanker kan kun gjøres av firmaer som har dette som sitt spesialfelt. Dette gjelder både hvis oljetanken skal fjernes eller den skal gjenfylles for å bli liggende. Nettsidene oljefri.no har en oversikt over firmaer som kan ta på seg slike oppdrag. 

Dersom oljetanken skal fjernes, skal kommunen ha beskjed. Firmaet som gjør jobben gir vanligvis automatisk beskjed om dette, men det er du som huseier som har det endelige ansvaret for at beskjeden blir gitt. Les mer om nedgravde oljetanker i forskrift om begrensning av forurensning, kapittel 1

Olje- og fettutskiller

Olje og fett skaper driftsproblemer på det kommunale avløpsnettet, og fører til forurensning av miljøet. Tillatelse til utslipp av olje- og fettholdig avløpsvann er søknadspliktig og skal godkjennes av Lunner kommune. Det gjelder for ny virksomhet, eksisterende virksomhet og ved endring av eksisterende virksomhet. 
Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) - del 4.