I 2010 fikk kommunene en lovpålagt kommunal beredskapsplikt, og siden da har Lunner kommune hatt økende fokus og innsats på dette området. 

Nasjonale prinsipper for samfunnssikkerhet og beredskap

Det er fire prinsipper som ligger til grunn i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i Norge:

  • Likhetsprinsippet: Ved håndteringen av en uønsket hendelse skal kommunens organisering være mest mulig lik den ordinære organisasjonen.
  • Ansvarsprinsippet: Den virksomheten som til daglig har ansvaret for et fagområde, har også ansvaret for samfunnssikkerheten på dette området.
  • Nærhetsprinsippet: En uønsket hendelse skal håndteres på lavest mulig nivå, for eksempel på skadestedet, i kommunen eller i virksomheten som er rammet.
  • Samvirkeprinsippet: Alle samfunnssikkerhetsaktører har et selvstendig ansvar for å sikre best mulig samarbeid med relevante aktører og virksomheter, både når det gjelder forebygging, beredskap og krisehåndtering.

Ut fra likhetsprinsippet er det kommunens ledelse som også utgjør kommunens ledelse under en krise (kriseledelsen), med tillegg av ordfører (fast) og eventuelt faglig kompetanse eller liaisoner (ut fra type hendelse). Ut fra ansvarsprinsippet jobber hver enhet i Lunner kommune med samfunnssikkerhet og beredskap innenfor sine områder. Ut fra prinsippet om nærhet skal Lunner kommune håndtere hendelser innenfor sitt geografiske område, selv om hendelsen er nasjonal eller regional. Ut fra samvirkeprinsippet jobber Lunner kommune med andre aktører som kan involveres i forebygging, beredskap og/eller krisehåndtering. Mange av disse aktørene er representert i kommunens beredskapsråd.

Beredskapsrådet

Lunner kommune har felles beredskapsråd med Gran kommune. 

I beredskapsrådet sitter; ordfører, kommunedirektør, beredskapskoordinator, kommuneoverlege, kommunalsjef Areal og samfunn, frivilligsentralen, kriseteamet, kirken, sanitetsforeningene, Norsk folkehjelp Hadeland, Lunner røde kors, heimevernet, sivilforsvaret, politiet og brann og redning.