Vi skal lage nytt skolereglement, nye permisjonsregler og nytt forslag til forskrift for hovedmål for skolene våre. Elever, lærere, foreldre og alle andre i Lunner er velkommen til å si sin mening.

Alle forslagene finner du nederst på denne siden. Etter at vi har fått innspill, legges forslagene fram for kommunestyret. Det er kommunestyret som vedtar skolereglene.

Skolereglement: Hva mener du?

Vi ønsker blant å vite hva du tenker om disse spørsmålene:

 • Hvilke regler bør være felles for alle skolene og hvilke bør skolene få bestemme selv?
 • Er reglene enkle å forstå?
 • Hvilke regler støtter dere? Er det regler dere ikke ønsker å ha med i skolereglene?
 • Hva tenker dere om reaksjonsmåtene skolen kan bruke når en elev har brutt skolereglene?
 • Hvilke ting i skolehverdagen ønsker dere å være med på å bestemme?
 • Hvordan ønsker dere å være med og bestemme i skolehverdagen?

Har du andre meninger eller innspill til reglementet? Da vil vi gjerne høre fra deg om dette også. Alle innspill vil bli vurdert.

Permisjonsreglement: Hva mener du?

Vi ønsker blant annet å få vite hva du tenker om disse spørsmålene:

 • Hva burde være øvre grense for antall dager borte fra skolen i året?
 • Er reglene enkle å forstå?
 • Hvilke regler støtter du? Er det regler du savner?

Har du andre meninger eller innspill til reglementet? Da vil vi gjerne høre fra deg om dette også. Alle innspill vil bli vurdert.

Forskrift om hovedmål: Hva mener du?

Elever, lærere, foreldre og alle andre kan si sin mening om forslag til forskrift om hovedmål i Lunner-skolene. Det er lovpålagt at alle kommuner i Norge skal ha en slik forskrift.

Slik kan du si din mening

Siste frist for å komme med forslag og innspill er 31. mai.

 • Er du elev? Da kan du gjerne si din mening om reglementene gjennom klassens representant i elevrådet. Du kan også si fra direkte til skolefaglig rådgiver, Jon Reidar Furulund: jon.furulund@lunner.kommune.no
   
 • Er du lærer? Da kan du gjerne si din mening om reglementet gjennom lederen din eller tillitsvalgte. Du kan også si fra direkte til skolefaglig rådgiver, Jon Reidar Furulund: jon.furulund@lunner.kommune.no
   
 • Er du forelder/foresatt? Da kan du gjerne si din mening gjennom skolens FAU. Du kan også si fra direkte til skolefaglig rådgiver, Jon Reidar Furulund: jon.furulund@lunner.kommune.no
   
 • Vi ønsker også tilbakemelding fra andre i Lunner kommune. Send innspill til skolefaglig rådgiver, Jon Reidar Furulund, jon.furulund@lunner.kommune.no

Forslag til nytt skolereglement for skolene i Lunner

A. Innledning  

1. Hjemmel  

Med hjemmel i opplæringsloven § 10-7 har kommunalsjefen (dato, år) fastsatt forskrift om veiledende skolereglement for alle grunnskolene i Lunner kommune.  

2. Formål 

Formålet med skolereglene er at elevene skal få kjennskap til sine rettigheter og plikter. Reglementet skal bidra til å skape trygge rammer i læringsmiljøet og inngår som et viktig element i utviklingen av sosiale ferdigheter og positive relasjoner mellom elevene og mellom elevene og lærerne.   

3. Virkeområde  

Skolereglene gjelder for alle elever i de kommunale skolene i Lunner kommune.  

Reglementet gjelder i skoletiden når skolene har ansvar for elevene. Det vil si i alle typer undervisningslokaler, fellesrom og utearealer og når elevene har undervisning andre steder enn på skolens område, for eksempel i leirskoler og på andre turer i skolens regi. Ordensreglementet gjelder også i skolens digitale rom samt på skoleveien. 

Den enkelte skole kan i tillegg ha lokale regler, som presiserer reglene i denne forskriften. De lokale reglene kan ikke fravike forskrift om skoleregler. Rektor fastsetter lokale regler etter medvirkning fra elever og foreldre. 

Reglementet kommer også til anvendelse utenfor skoletiden forutsatt at elevenes oppførsel har tilstrekkelig tilknytning til skolen, herunder situasjoner der elever krenker hverandre og det fører til at de ikke har det trygt og godt på skolen. 

4. Elevens rettigheter

Elevens beste skal være et grunnleggende hensyn i alle handlinger og avgjørelser som angår eleven. 

Alle elever har rett til:  

a) et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, inkludering, trivsel og læring 

b) en hverdag uten krenkelser 

c) å bli behandlet med respekt og omtanke av medelever og voksne på skolen 

d) å medvirke i saker som gjelder dem 

e) å si meningen sin og å bli lyttet til 
 

B. Elevenes plikter 

5. Orden og oppførsel

Skolene i Lunner skal gi elevene de beste muligheter for læring og utvikling. Det er derfor viktig å skape et godt arbeidsmiljø for elever og ansatte. Alle skal følge vanlige lover, normer og regler i samfunnet, herunder alminnelig folkeskikk.  

Elevene skal ha god orden. Dette innebærer å

a) ha skolesakene i orden og ha med nødvendige læremidler og utstyr  

b) gjøre skolearbeidet innen fastsatte frister  

c) møte presis til opplæring og avtaler  

d) bidra til å holde skolens område rent og ryddig  

e) følge regler for bruk av datautstyr og internett i Lunnerskolen 

 
Elevene skal ha god oppførsel. Dette innebærer å 

a) vise hensyn og respekt for medelever og ansatte  

b) ikke utsette andre for krenkende ord eller handlinger som mobbing, diskriminering, rasisme, utestenging, vold eller trusler om vold  

c) følge beskjeder fra skolens ansatte  

d) ikke ta med eller bruke farlige gjenstander og gjenstander som forstyrrer undervisningen  

e) ikke bruke mobil, smartklokke eller andre private kommunikasjonsmidler i skoletiden, med mindre annet er avtalt med lærer  

f) praktisere nettvett og følge skolens regler for bruk av datautstyr og internett 

g) behandle undervisningsmateriell forsvarlig, vise respekt for skolens og andres eiendom  

h) delta i opplæringen og ikke forlate skolens område uten tillatelse  

i) ikke jukse ved prøver eller i øvrig skolearbeid  

j) ikke ta med eller bruke snus, tobakk, alkohol eller andre rusmidler 
 

6. Reaksjoner ved brudd på skolereglene

Elevene og de foresatte må på forhånd være kjent med reaksjoner på regelbrudd. Alle reaksjoner skal være slik at elevene kan forstå hvilke regler som er brutt og hvorfor skolen må reagere.  

Skolene i Lunner vil normalt kunne benytte følgende reaksjoner dersom en elev bryter skolereglene:   

a) Veiledning av eleven, med vekt på positiv, ønsket atferd.  

b) Muntlig eller skriftlig melding til foreldre.  

c) Inndragning av gjenstander brukt i strid med skolereglene. Inndratte gjenstander leveres tilbake til eleven etter skoletid samme dag. Tobakk, snus og alkohol skal overlates til foreldre. Ulovlige rusmidler og gjenstander skal overlates til politiet.  

d) Pålegg om å utføre oppgaver før, under eller etter skoletid for å rette opp skader.  

e) Annullering av prøver, dersom eleven blir tatt i juks. 


 

Forslag til permisjonsreglement for skolene i Lunner

Forskrift om elevpermisjon fra pliktig grunnskoleopplæring i grunnskolene i Lunner kommune 

§ 1 Formål og virkeområde 

Forskriften regulerer i hvilke tilfeller elever kan søke om permisjon fra skolen. Forskriften skal bidra til å sikre elevenes rett til grunnskoleutdanning, og sørge for likebehandling i de tilfellene det søkes om permisjon.  

Forskriften gjelder for elever ved alle grunnskoler i Lunner kommune. Forskriften gjelder ikke for voksne som mottar grunnskoleopplæring etter opplæringslovens kapittel 18.  

§ 2 Adgang til å søke om permisjon

Elever kan innvilges inntil ti dager permisjon per år, dersom eleven får en opplæring som samlet sett er forsvarlig. De ti dagene kan fordeles over flere permisjoner. I vurderingen av om opplæringen samlet sett er forsvarlig, vil det blant annet kunne bli vektlagt;  

a) hva som er det beste for eleven og hva eleven selv mener  
b) om, og i tilfelle hvilken, opplæring som gis i permisjonstiden  
c) skolens undervisningsopplegg i permisjonstiden  
d) om eleven har hatt permisjon før  
e) elevens faglige nivå 
f) hvilket læringsutbytte eleven ellers vil få i permisjonstiden  

Det innvilges som hovedregel ikke permisjon i perioder der det blir gjennomført statlige kartleggingsprøver, nasjonale prøver, avgjørende vurderingssituasjoner på ungdomsskolen, prøveeksamen og eksamener.  

§ 3 Permisjoner for trosretninger

Elever som tilhører et annet trossamfunn enn Den norske kirken, har rett til permisjon fra skolen de dagene trossamfunnet har helligdag i tråd med oppl. § 2-2 femte ledd.  

Retten til permisjon etter denne bestemmelsen, forutsetter at foreldrene sørger for opplæringen som skal til for at eleven skal kunne følge med i opplæringen på skolen etter fraværet.

§ 4 Utenlandsopphold

Etter tre måneder i utlandet regnes ikke barn lenger som bosatt i Norge, og omfattes dermed ikke av opplæringsplikten i henhold til oppl. § 2-2 annet ledd. I de tilfellene der foreldrene gir skolen beskjed om utenlandsopphold over tre måneder på forhånd, faller plikten bort ved avreisedatoen. I alle andre tilfeller faller plikten bort når utenlandsoppholdet har vart i mer enn tre måneder. 

 Tremånedersregelen gjelder uavhengig av skoleruta, det vil si uavhengig av om oppholdet delvis legges til skolens ferier.  

§ 5 Ugyldig fravær

Eleven vil få ugyldig fravær dersom eleven ikke har søkt om permisjon, eller har fått avslag på søknad om permisjon, og likevel ikke møter på skolen. Eleven får også ugyldig fravær dersom eleven kun har fått delvis innvilget permisjon, og likevel er borte hele perioden.

§ 6 Saksbehandlingsregler

Søknad om permisjon må sendes til skolen senest én måned før permisjonen skal starte. Rektor får delegert myndighet til å fatte vedtak i saker om elevpermisjon. For permisjoner med varighet på én dag, kan rektor delegere myndighet til å innvilge permisjon til elevens kontaktlærer.  

§ 7 Klagerett

Behandling av søknad om permisjon er et enkeltvedtak som det kan klages på. En eventuell klage sendes til skolen v/rektor. Frist for å klage er 3 uker fra vedtaket kom frem til klager. Statsforvalteren i Oslo og Viken er klageinstans for klage på vedtak etter opplæringsloven.

§ 8 Iverksetting

Forskrift trer i kraft 1. august 2024.

Forslag til forskrift om målform for skolene i Lunner

§ 1. Virkeområde 

Forskriften gjelder for elever i skolene i Lunner. Forskriften bestemmer hvilket skriftspråk skolene skal benytte jf. Opplæringslova §15-2. 

§ 2. Hovedmål i Lunner kommune sine skoler 

Hovedmålet i grunnskolene i Lunner kommune er bokmål. 

§ 3. Iverksetting

Forskriften trer i kraft 1. august 2024