Mål for tjenesten

Helsehjelp i hjemmet kan gis for å hjelpe deg til å mestre livssituasjonen din best mulig der du bor eller oppholder deg i Lunner kommune.

Hvem kan søke om helsehjelp i hjemmet?

Hvis du er avhengig av helsehjelp og bor eller oppholder deg i Lunner kommune, kan du søke om å få nødvendig helsehjelp i hjemmet (hjemmesykepleie).

Helsehjelp i hjemmet gis etter individuelle behov. Du må søke om å få tjenesten. 

Hva kan du få hjelp til?

Du kan for eksempel få hjelp til:

 • ernæring
 • personlig hygiene
 • nødvendig legemiddelhåndtering
 • sårbehandling og injeksjoner for dem som ikke kan oppsøke legekontor
 • kartlegging, veiledning og opplæring slik at du kan mestre oppgaver på egenhånd
 • hjelp i livets siste fase

Tjenesten omfatter ikke

 • oppgaver du kan gjøre selv
 • renhold

Hva kan du forvente av oss?

 • Vi overholder taushetsplikten, og møter deg med respekt.
 • Vi legger vekt på bruker- og pårørendemedvirkning og et forebyggende perspektiv.
 • Vi tildeler tjenesten etter ditt individuelle behov. Behovet for tjenesten blir fortløpende vurdert i samråd med deg, eventuelt verge og/eller pårørende.  

Hva forventer vi av deg?

 • Du/pårørende/verge melder fra hvis behovet for tjenesten endres.  
 • Du tilrettelegger egen bolig for endret livssituasjon.
 • Du samarbeider og bidrar til gode løsninger.
 • Du tar imot og benytter deg av digitale hjelpemidler når dette blir vurdert som hensiktsmessig. 
 • Du gir beskjed dersom du ikke er hjemme til avtalt tid.  

Ansatte i Lunner kommune er beskyttet av bestemmelser i arbeidsmiljøloven. Hvis du bor i et hjem hvor det røykes, må du lufte godt før hjemmetjenesten kommer, og du må ikke røyke mens du har besøk. Kjæledyr må ikke være til sjenanse. Våre ansatte må ikke utsettes for unødvendig risiko ved adkomst til boligen. Veien må være farbar, og utelys må være på kveld og natt.

Hva koster det?

Du betaler ingen egenandel for denne tjenesten.