Lunner helse- og omsorgssenter

Lunner helse- og omsorgssenter (åpnet 2020) er et framtidsrettet senter der mange ulike tjenester jobber sammen for å gi et best mulig tilbud til de som trenge helse- og omsorgstjenester. Helse- og omsorgssenteret har

 • 32 langtidsplasser for sykehjem, der 16 plasser tilrettelagt for personer med alvorlig demenssykdom
 • 16 plasser til kortidsopphold, rehabilitering og avlastning 

Les mer om tildeling av tjenester og hvordan du søker her: Hvordan søke om helsetjenester?

 

Harestua boliger og avlastning

Ved Harestua boliger og avlastning er det barneboliger og avlastningsplasser som er tilrettelagt for barn og unge.

Les mer om tildeling av tjenester og hvordan du søker her: Hvordan søke om helsetjenester?

Lunner kommune arbeider nå med å revidere beskrivelsen av tjenestene og tildelingskriteriene innenfor helse og mestring. Denne nettsiden blir oppdatert så snart dette er vedtatt.

Om betaling for plasser på institusjon

Betaling for korttidsopphold

Satsen som bestemmer hvor mye du skal betale for korttidsopphold, bestemmes hvert år av Helse- og omsorgsdepartementet. I 2023 er satsen 185 kroner per døgn.

Når du har oppholdt deg mer enn 60 døgn i institusjon i løpet av et kalenderår, skal du ikke lenger betale denne satsen. Da beregner vi hvor mye du skal betale ut fra inntekten din (les mer under Betaling for langtidsopphold). Med «institusjon» mener vi her  både sykehjem og sykehus. Vi regner altså med de dagene du har oppholdt deg i institusjon i og utenfor kommunen.

Du vil få månedlig faktura etterskuddsvis. Så lenge oppholdet ditt er definert som korttidsopphold, starter ikke kommunen å trekke betalingen fra trygdeytelsene før du eventuelt har passert 60 døgn.

Betaling for langtidsopphold

Du skal betale for oppholdet fra innflyttingsdato. Dersom du har oppholdt deg mindre enn 60 døgn i institusjon i inneværende år, får du én frimåned før du skal begynne å betale. Om du har passert 60 døgn i institusjon, betaler du fra vedtaksdato.

Betaling (egenandelen) for langtidsopphold på institusjon beregnes ut fra størrelsen på inntekten din. For at vi skal beregne hvor mye du skal betale, må vi ha informasjon om inntekten din. Kommunen henter informasjon om ytelser fra NAV og Statens pensjonskasse, og de to siste tilgjengelige skatteoppgjørene. Du må selv informere oss dersom 

 • privatøkonomien din endrer seg
 • du har fått melding fra NAV om at du vil få økte trygdeytelser, etterbetalinger eller lignende
 • du har inntekter fra andre enn NAV og Statens pensjonskasse

Betalingssatser for langtidsopphold:

 • 75 prosent av inntekten din opp til grunnbeløpet i folketrygden, minus et fribeløp som er fastsatt av Staten
 • 85 prosent av andre inntekter

Du får fradrag for blant annet

 • forskuddstrekk (skatt)
 • gjeldsrenter
 • ektefellefradrag dersom du har hjemmeboende ektefelle eller samboer (størrelsen på fradraget er avhengig av deres samlede inntekt og type inntekt)
 • hjemmeboende barn, avhengig av om du er forsørger for barna eller ikke

Etteroppgjør

Vi er pålagt å foreta etteroppgjør (avregning) av egenbetalingen når skatteoppgjøret for inneværende år foreligger. Grunnen til dette er blant annet at du får fradrag i egenbetalingen for skatt. Tallene i skatteoppgjøret kan avvike fra det du faktisk har betalt i skatt gjennom året.

I etteroppgjøret vil vi bruke faktisk skatt og benytte de faktiske beløpene fra skatteoppgjøret for inntekter og fradrag for året sett under ett. Dersom din økonomiske situasjon endrer seg utover dette, ber vi om at du gir oss beskjed slik at vi får korrigert egenbetaling din.