Mål for tjenesten

Målet er at du skal bli mest mulig selvstendig og selvhjulpen når det gjelder daglige gjøremål.

Hvem kan søke om praktisk bistand?

Personer som har behov for hjelp på grunn av sykdom eller funksjonshemming kan søke om praktisk bistand.

Hva kan du få hjelp til?

Du kan få hjelp til:

 • Renhold
 • Bestilling av dagligvarer
 • Opplæring og/eller veiledning for å mestre det å bo i eget hjem

Tjenesten omfatter ikke

 • Transport og følge til og fra lege, frisør eller lignende 
 • Hovedrengjøring og vindusvask 
 • Hagestell og snørydding
 • Hente post/bære ut avfall
 • Omsorg for kjæledyr 
 • Huslige oppgaver i forbindelse med gjester og hjemmeboende barn/barnebarn 
 • Hjelp til flytting 

Det kan stilles krav om storrengjøring før ordningen med praktisk bistand settes i gang.

Hva kan du forvente av oss?

 • Vi overholder taushetsplikten, og møter deg med respekt.
 • Vi legger vekt på brukermedvirkning og et forebyggende perspektiv.
 • Vi tildeler tjenesten etter ditt individuelle behov. Behovet for tjenesten blir fortløpende vurdert i samråd med deg, eventuelt verge og/eller pårørende.  
 • Du får hjelp til avtalt tid/innenfor avtalt tidsrom. Ved eventuelle endringer skal det gis beskjed én dag i forveien.

Hva forventer vi av deg?

 • Du utfører selv de oppgaver du mestrer.  
 • Du er til stede når du får hjelp. Dersom du ikke kan motta tjenesten til avtalt tid, gir du beskjed senest dagen før innen kl. 15.00.  
 • Du stiller nødvendig utstyr til rådighet, som for eksempel vaskemaskin, støvsuger, vaskeutstyr og rengjøringsmidler.
 • Du tilrettelegger egen bolig for endret livssituasjon.

Ansatte i Lunner kommune er beskyttet av bestemmelser i arbeidsmiljøloven. Hvis du bor i et hjem hvor det røykes, må du lufte godt før den ansatte kommer, og du må ikke røyke mens du har besøk. Kjæledyr må ikke være til sjenanse. Våre ansatte må ikke utsettes for unødvendig risiko ved adkomst til boligen. Veien må være farbar, og utelys må være på kveld og natt. 

Hva koster det?

Du betaler en egenandel for praktisk bistand. Satsene vedtas årlig av kommunestyret innenfor statens rammer. 

Egenandelen tar utgangspunkt i inntekten din. G = grunnbeløp. Dette justeres av staten hvert år. Grunnbeløpet pr. 1. mai 2023 er 118 620 kroner.

Her er gjeldende satser for egenandel for praktisk bistand i Lunner kommune:

InntektEgenandel per måned
 Inntekt under 2 G kr 220 
Inntekt mellom 2 og 3 Gkr 868 
Inntekt mellom 3 og 4 Gkr 1 400  
Inntekt mellom 4 og 5 Gkr 1 900 
Inntekt over 5 G kr 2 495