Når blir vedlikehold av vegene utført?

Feiing:
Feiing blir vanligvis utført fra påske til juni. Vi feier alle kommunale veger og plasser som er asfaltert. I tillegg feier vi gangveger og fortauer langs kommunale veger (fortau ved fylkesveger feies av fylkeskommunen).

Grøfting:
Grøfting og vedlikehold av overvannskummer og stikkrenner utføres gjennom sommersesongen.

Kantslått: 
Kantslått blir vanligvis utført fra juni til november.

Lapping:
Lapping av asfaltveger blir utført på våren, men på grunn av teleløsning er dette noe som blir utført etter behov.

Skilting:
Skilting og sikring av veg og vedlikehold av dette utføres etter behov. Det meste av veger i lunner kommune er skiltet med vegnavn.

Skraping:
Skraping av grusveger utføres på våren og ferdigstilles som regel til juni hvor vi også støvdemper med magnesiumklorid.
 

Restriksjoner

Kjøring på kommunale veier om våren har restriksjoner for tyngre kjøretøy, såkalte aksellast-restriksjoner. Dato for når restriksjonene innføres og oppheves blir publisert på kommunens nettsider.

Våren 2024: Vi opphever aksellastrestriksjonene fredag 3. mai klokken 15.00.

Følgende gjelder for kommunale veger i Lunner med redusert tillatt aksellast i teleløsningen

  • Rutegående persontransport, tanktransport av melk, transport av myse, kasein (protein), ferskt slakt (fisk eller kjøtt), ferskt pelsdyrfôr (våt for) i tank, smult, bergingsbil, renovasjonsbil, udelbart gods og mobilkran, tillates å kjøre med:
    -  10 tonn aksellast på veger med nedsatt aksellast 8 tonn
    -  8 tonn aksellast på veger med nedsatt aksellast 6 tonn
  • Udelbart gods og mobilkran tillates kjørt med 9 tonn aksellast på veger med nedsatt aksellast 8 tonn.
  • Kommunale biler og maskiner brukt i vedlikeholdsarbeid av kommunale veger tillates brukt med full aksellast/nyttelast for den enkelte veg.

Her er oversikt over hva som gjelder for de ulike vegene i Lunner i perioden restriksjonen gjelder: