Dispensasjon er unntaket

Alle de vedtatte arealplanene har vært gjennom politiske prosesser med medvirkningsmuligheter for naboer, offentlige myndigheter og private organisasjoner som har interesse i planen. En vedtatt plan skal være forutsigbar, slik at alle vet hva som gjelder innenfor området. Dispensasjoner er avvik fra arealplaner som vi bare unntaksvis skal tillate. 

Kommunen kan gi dispensasjon hvis

  • hensynene bak bestemmelsene i planen det dispenseres fra eller plan- og bygningslovens formålsbestemmelse ikke blir vesentlig tilsidesatt. 
  • fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene

Se hvilken plan som gjelder for eiendommen din.

Slik søker du dispensasjon

Det er mest hensiktsmessig å sende inn dispensasjonssøknad sammen med søknad for selve bygge-, anleggs- eller deletiltaket, men du kan også søke dispensasjon uavhengig av dette. Du må alltid huske å

Søknad om dispensasjon (pdf)