En reguleringsplan er en politisk vedtatt plan over et avgrenset område. Planen bestemmer hvordan du kan bruke området, og hva du kan bygge der. Den består av et kart med reguleringsbestemmelser, planbeskrivelse, risiko- og sårbarhetsanalyse og andre fagutredninger og illustrasjoner som er nødvendige for den enkelte planen.

Reguleringsbestemmelsene sier hva du kan gjøre og ikke på en eiendom. De gir informasjon om hvilket formål eiendommen har, for eksempel bolig, friområde eller veg, og hvor høyt og stort du kan bygge. Hvis du planlegger å bygge, rive eller grave, må du undersøke hvilken reguleringsplan som gjelder for eiendommen eller om det er kommuneplanens arealdel.

Se hvilken plan som gjelder for eiendommen din.

Det finnes to typer reguleringsplaner: områderegulering og detaljregulering

Områderegulering og detaljregulering

Områderegulering

Områderegulering blir ii utgangspunktet laget av kommunen, og den styrer utviklingen i et større område. Eksempler på områdereguleringer i Lunner er områderegulering for Roa og områderegulering for Harestua sentrum. Kommunen kan overlate til private eller andre myndigheter å lage områdereguleringer. Dette betyr at de står for hele eller deler av det planfaglige arbeidet innenfor de rammene kommunen bestemmer, og dekker kostnadene ved dette helt eller delvis.

Detaljregulering

Både kommunen og private utbyggere/initiativtakere kan lage reguleringsplaner. Dette er en plantype som blir brukt for følge opp det som er bestemt i kommuneplanens arealdel eller områderegulering. Detaljreguleringer tar for seg mindre områder eller enkelte tomter og gir ofte mer spesifikke og detaljerte føringer for hva du kan bygge.
 

Når må det lages ny regulerinsplan?

Det må lages en reguleringsplan

  • før det blir gitt tillatelse til større bygge- og anleggsarbeider
  • før det blir gitt tillatelse for andre tiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn
  • der det er satt krav i kommuneplanens arealdel, kommunedelplan eller områderegulering
  • når kommunen har behov for å sikre en forsvarlig planavklaring som grunnlag for å gjennomføre bygge- og anleggstiltak, flerbruk og vern.

Både kommunen, privatpersoner, utbyggere, organisasjoner og andre myndigheter kan fremme forslag til detaljreguleringer, men det er fagkyndige som må lage planforslaget. Mer informasjon om hvordan du da skal gå fram, finner du på nettsiden "Lage privat reguleringsplan".