For noen reguleringsendringer er det lagt opp til en enklere prosess etter plan- og bygningsloven § 12-14. Dette gjelder endringer som

  • i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig
  • ikke går utover hovedrammene i planen
  • og heller ikke berører hensynet til viktige natur- og friluftsområder

Den som ønsker å fremme en endring av en reguleringsplan, må selv kontakte en konsulent som har tilstrekkelig fagkompetanse til å endre reguleringsplaner. Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter, stiller en rekke krav til planprosessen og innholdet i plandokumentene. 

I Lunner kommune er det plan- og utviklingsutvalget som behandler saker om endring av reguleringsplaner og innstiller til kommunestyret, som fatter endelig vedtak. 

Nyttig kunnskap når du skal endre en reguleringplan

Dette kan være greit å vite dersom du har behov for å endre en reguleringsplan etter forenklet prosess:

Krav til planprosess

Forslag om reguleringsendring etter forenklet behandling sendes til Lunner kommune, post@lunner.kommune.no. Det må komme fram at det blir søkt om forenklet behandling. I beskrivelsen må det begrunnes at forslaget oppfyller kravene i plan- og bygningsloven § 12-14.

Det er ikke krav til å holde oppstartsmøte, men dette blir gjennomført dersom Lunner kommune eller forslagsstiller mener at det er behov for det. Vi anbefaler å holde veiledningsmøte eller oppstartsmøte dersom det er tvil om endringen kan følge forenklet behandling.

I tilfeller hvor det kan være tvil om saken kan følge forenklet behandling, anbefaler vi å varsle planoppstart på vanlig måte. Det må framgå i varslingen av kommunen vil vurdere forenklet behandling. 

Før det blir gjort vedtak om planendring etter forenklet prosess, skal planforslaget legges fram for berørte myndigheter, eiere og festere av eiendommer som blir direkte berørt av vedtaket, og andre berørte, slik at disse får anledning til å uttale seg. Dette skal gjøres når planforslaget er komplett, og det er plankonsulenten som er ansvarlig for at det blir gjort. Normalt blir fristen til å uttale seg satt til fire uker, men med lengre frist i forbindelse med sommerferie og ved jul- og påsketider. Det er ikke krav til å legge planforslaget ut på offentlig ettersyn. 

I Lunner kommune er det utarbeidet en egen veileder for overvannshåndtering i planprosesser. Hovedformålet med veilederen er å flytte fokus fra overvannsberegninger til løsninger for overvannshåndtering.

 

Vedtak

Plan- og utviklingsutvalget i Lunner har myndighet til å treffe vedtak om endring av planer etter forenklet prosess når endringen er i samsvar med kommuneplanens arealdel og det er mindre enn fire år siden den opprinnelige planen ble vedtatt i kommunestyret. I saker som ikke er av prinsipiell betydning, kan vedtak fattes av leder for planavdelingen. Formannskapet behandler saker som gjelder områdereguleringer.

Når vedtaket er fattet, skal den fagkyndige plankonsulenten sørge for at oppdatert planmateriale blir sendt  til kommunen. Kommunen legger inn vedtatt versjon i planbase/planregister, kunngjør vedtatt endring på kommunens nettsider og i avisen, og varsler berørte parter direkte med brev.

Vedtak om endring av reguleringsplan er et enkeltvedtak som kan påklages av parter eller andre med rettslig klageinteresse. Opplysninger og klageadgangen blir gitt i kommunens kunngjøring og i vedtaksbrevet.