Kom med innspill!

Du kan komme med innspill og uttalelser i to runder i planarbeidet:

  • Når planarbeidet starter (varsel om oppstart).
  • Når forslaget er laget (offentlig ettersyn).

I begge rundene får naboer, grunneiere og relevante offentlige organer varsel om planarbeidet direkte tilsendt. Planarbeidet blir også annonsert i lokalavisa og på kommunens nettsider.

Det er i disse fasene av planarbeidet du kan påvirke innholdet i planen. Informasjon og innspill fra deg kan for eksempel påvirke byggehøyde, byggegrenser, trafikksikkerhet med mer innenfor planområdet. Vi oppfordrer deg derfor til å engasjere deg tidllig i planprosessene, slik at vi kan ivareta interessene og innspillene dine på en god måte.

I tillegg er det klageadgang på selve reguleringsvedtaket.

Se hvilke planer som er på høring.

Varsel om oppstart

Når noen skal lage en reguleringsplan, må de varsle oppstart om planarbeidet til naboer og andre som blir berørt av planen. Du skal sende innspillet ditt direkte til den fagkyndige plankonsulenten (og ikke til kommunen) i denne runden. Fristen for å komme med innspill er vanligvis fire uker.

Offentlig ettersyn

Når vi har mottatt planforslaget og behandlet det politisk første gang, skal alle få muligheten til å uttale seg. Nå inneholder planforslaget detaljerte beskrivelser, kart, bestemmelser og andre utredninger. Du sender uttalelsen din til oss.

Både den som har laget planforslaget og Arealplanavdelingen, vurderer hvordan den enkelte uttalelse skal påvirke planforslaget. Forslagsstilleren oppdaterer planforslaget, og vi sender det til politisk behandling i utvalg for samfunnsutvikling og videre til kommunestyret. Den som har uttalt seg til en plan, får tilsendt kommunestyrets vedtak.

Klagerett

Den som er part eller har rettslig klageinteresse i en plansak, har mulighet til å klage på kommunestyrets vedtak. 

Lær mer om planprosesser

Planprosesser kan virke kompliserte og har mange steg. Design- og arkitektur Norge (DOGA) har laget en film der du får se den kommunale planprosessen gjennom barns øyne. Den gir deg en enkel oversikt over planprossen.