Hva er et situasjonskart?

Situasjonskart er et kartutsnitt hvor offentlige rammebetingelser for plan- og byggesaksbehandlingen er tegnet inn (for eksempel eiendomsgrenser, bygningslinjer, veilinjer, høydekurver, nordpil og målestokk).

Du trenger et situasjonskart hvis du skal søke kommunen om å bygge, rive eller endre noe på eiendommen din. Du skal bruke situasjonskartet til å tegne inn og målsette det du skal bygge, rive eller endre.

Situasjonskart er grunnlaget for å kunne lage en situasjonsplan.

Krav til et situasjonsplan

  • Tiltaket må plasseres riktig og være målestokkriktig. Avstand til nærliggende bygg og grenselinje skal angis.
  • Situasjonsplanen skal også vise avstand til veg og kommunale vann- og avløpsledninger der dette er aktuelt. Vann- og avløpsledninger ligger ikke tilgjengelig i kartportalen. Du må derfor kontakte kommunen direkte eller bestille et VA-ledningskart på Lunner e-Torg.
  • Hvis du har et situasjonkart fra en tidligere byggesak, er det ikke sikkert at du kan bruke det om igjen. Situasjonskartet skal til enhver tid ta ungspunkt i det nyeste, beste og mest nøyaktige kartgrunnlaget kommunen har.