«Erverv» er fellesbetegnelsen for alle måter man kan overta en eiendom på; kjøp, arv, gave osv. Fast eiendom er for eksempel bolig, hytte, gårdsbruk, ubebygd tomt eller andre arealer. Kommunen avgjør søknader om konsesjon.

Unntak fra konsesjon

Det viktigste unntaket er at du konsesjonsfritt kan overta bebygd eiendom som ikke er større enn 100 dekar, og ikke har mer enn 35 dekar fulldyrka og overflatedyrka jord. Dette unntaket omfatter dermed de fleste ordinære bolig- og fritidseiendommer.

Videre er det unntak for ubebygde tomter så lenge de ikke er større enn 2 dekar, eller de er utlagt til bebyggelse og anlegg i kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan og der tomteinndeling er foretatt eller godkjent av bygningsmyndighetene.

Et annet unntak er at nær slekt eller personer med odelsrett kan overta en landbrukseiendom uten å søke konsesjon, dersom man forplikter seg til å bo på eiendommen i fem år. Ta kontakt med Landbrukskontoret for Hadeland og Nittedal for spørsmål angående landbrukseiendommer.

 

Søke konsesjon

Den som erverver en eiendom som er konsesjonspliktig må søke. Du må blant annet søke konsesjon for erverv av:

Egenerklæring om konsesjonsfrihet

Den som skal overta en eiendom som er konsesjonsfri, må ofte sende egenerklæring om konsesjonsfrihet. Du behøver ikke sende egenerklæring ved overtakelse av leilighet eller bebygd eiendom under to dekar. 

Du må sende egenerklæring blant annet for:

  • bebygd eiendom mindre enn 100 dekar, og med mindre enn 35 dekar fulldyrket og/eller overflatedyrket jord (se gardskart.nibio.no)
  • tomter til bolig- og fritidsformål i kommuneplanens arealdel (se kommunekart)
  • ubebygd areal til annet enn landbruksformål i kommuneplanens arealdel (se kommunekart)
  • overtakelse fra nær familie
  • når den som overtar er odelsberettiget

Hvordan søke konsesjon?

Søknadsskjema finner du på Landbruksdirektoratets nettside. 

Innsending:
Søknad om konsesjon sendes til Landbrukskontoret for Hadeland og Nittedal som behandler søknaden.

Innhold i søknaden
På landbruksdirektoratet finner du nærmere informasjon om hva som skal inngå i en konsesjonssøknad. Husk å fylle ut alle de aktuelle feltene, da mangelfull søknad forlenger behandlingstiden.

Viktige vedlegg

  • Salgskontrakt
  • Takst/Verdivurdering
  • Salgsoppgave
  • Eventuelt fullmakter eller andre aktuelle dokument i saken

 

Hvordan levere egenerklæring om konsesjonsfrihet

Utfylt og underskrevet skjema sendes til kommunens postmottak:

Scannet/avfotografert skjema kan sendes digitalt dersom kvaliteten er god nok.