Grensejustering

Når kan du søke om grensejustering?

Endring av grenser mellom to naboeiendommer kan gjøres enten ved en grensejustering eller ved en arealoverføring. Dette er avhengig av størrelsen på og verdien av endringen. Mindre endringer kan gjøres ved en grensejustering. Arealet mellom to eiendommer kan økes eller reduseres med inntil 5 prosent, men maksimalt 500 kvadratmeter.

Eiendommenes verdi kan ikke reduseres eller økes med mer enn folketrygdens grunnbeløp.

Ønsker du større endringer må du søke om arealoverføring eller fradeling av egen parsell som senere skal sammenslås.

Slik søker du

  • Send søknadsskjema om grensejustering (oppmålingsforretning) til kommunen. Velg sakstype 3.1 i skjemaet som ligger på nettsiden til Kartverket.
  • Husk at søknadsskjemaet må signeres av alle involverte eiere/rettighetshavere.
  • Legg ved kart som viser ønsket justering av grensen.

Les om hvordan du lager situasjonskart.

Klarlegging av grenser

Grensepåvisning

Hvis grensemerke(r) for en tidligere oppmålt og koordinatbestemt grense er borte, kan du bestille en ny grensepåvisning. 

Les om hvordan du lager situasjonskart.

Klarlegging av grenser

Hvis det er uklart hvor en eksisterende grense mellom to eiendommer går, kan grensen klarlegges ved en oppmålingsforretning. 

Les om hvordan du lager situasjonskart.

Feil grenser i eiendomskartet

Hvis du har oppdaget en grense du mener er feil, eller du har informasjon om en grense som ikke er registrert, kan du kontakte kommunen. I slike saker kan det være nødvendig å legge fram dokumentasjon som viser hva du mener er de riktige grensene for eiendommen. Dette kan være gamle skylddelingsforretninger og utskiftingskart, jordskiftesaker, private avtaler om eksisterende grenser mellom naboer, eller andre dokumenter som gjelder eiendommen.

Hvis du har tilstrekkelig dokumentasjon, kan kommunen rette opplysningene dersom er berørte partene samtykker til rettingen. Hvis det er uenighet om hvor grensen går, kan verken Kartverket eller kommunen avgjøre tvisten. Saken må da bringes inn for forliksrådet, de ordinære domstolene eller jordskifteretten.

Grense-endringen registreres i matrikkelen.