Seksjonering av en bygning betyr å dele opp bygningen i flere enheter/eierseksjoner, slik at flere kan eie hver sin del av bygningsmassen. Hvis det er første gang dette skjer, kalles det en førstegangsseksjonering. Hvis du ønsker å gjøre endringer i en allerede seksjonert eiendom kalles det reseksjonering.

Seksjonering egner seg for oppdeling av boligblokker, horisontaldelte to- og firemannsboliger, næringsbygg i flere etasjer med forskjellige brukere av etasjene og lignende. En eierseksjon består av en sameieandel i eiendommen (alt som er felles) og en enerett til å bruke en bestemt del av eiendommen, det vil si bruksenheten.

Du kan selv søke om seksjoneringer. 

Ny lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven) trådte i kraft fra 01.01.2018. 

Seksjonering (førstegangsseksjonering)

Seksjonering av en bygning betyr å dele opp bygningen i flere enheter/eierseksjoner, slik at flere kan eie hver sin del av bygningsmassen. Hvis det er første gang dette skjer, kalles det en førstegangsseksjonering.

Slik søker du

Søknad om seksjonering må sendes kommunen. Du søker om førstegangsseksjonering ved å fylle ut søknadsskjemaet: Søknad om seksjonering (pdf).
Se veiledning til utfylling av "søknad om seksjonering" (pdf) 

Dokumentasjon til søknaden:

Hvor sendes søknaden?

Søknad med vedlegg sendes kommunen:   

 • Postadresse: Lunner kommune, Sandsvegen 1, 2740, Roa

Søknaden skal leveres i to eksemplarer, alle i originaler, fordi det kreves originale signaturer til tinglysingen.

Når kommunen har fattet et vedtak om seksjonering, vil den bli sendt til tinglysing hos Kartverket etter tre uker fra vedtaksdato. Årsaken til at kommunen venter med å sende vedtaket til tinglysing, er at det er en klagefrist på tre uker over hvert enkelt seksjoneringsvedtak.   

 

Seksjonering av uteareal

Skal du ha en permanent oppdeling av utearealet i sameiet, må det søkes om dette samtidig med søknad om seksjonering/reseksjonering. De fordelte utearealene vil da tilhøre de ulike seksjonene, og kan ikke endres uten samtykke fra den eller de som eier seksjonene.

I utgangspunket står du fritt til å fordele utearealet slik du selv vil. Det er imidlertid to vilkår som må være oppfylt:

 • Alle som eier en seksjon skal beholde muligheten til å komme frem til egen seksjon fra fellesarealet.

 • Utearealer som er vedtatt som fellesarealer i byggetillatelse eller reguleringsplan, kan ikke fordeles til enkelte seksjoner. Disse må fortsatt være fellesarealer. 

Slik søker du

Du søker om seksjonering av utearealet ved å fylle ut søknadsskjema for Rekvisisjon av oppmålingsforretning (pdf).

Dokumentasjon til søknaden: 

 • Situasjonskart der du har tegnet inn fordelingen av utearealene. Du må tydelig markere hvert uteareal med "Seksjonsnummer" og fellesarealene med "Fellesareal". 
  Her kan du lage situasjonsplankart for eiendommen din.
  Ta kontakt med oppmålingsavdelingen hvis du har spørsmål.

Hvor sendes søknaden?

Seksjonering av utearealet blir behandlet som en seksjoneringssak. Søknadsskjemaet skal leveres som et vedlegg til søknaden om seksjonering (se Seksjonering).

Reseksjonering

Reseksjonering er å endre en allerede seksjonert eiendom. Reseksjonering kan for eksempel gjelde sammenslåing eller oppdeling av eksisterende seksjoner som ikke berører fellesareal. Det kan også være aktuelt, dersom det er ønske om å legge deler av et fellesareal over til en seksjon.

Slik søker du

Søknad om seksjonering må sendes kommunen. Du søker om førstegangsseksjonering ved å fylle ut søknadsskjemaet: Søknad om seksjonering (pdf).
Se veiledning til utfylling av "søknad om seksjonering" (pdf) 

Dokumentasjon til søknaden:

 • Situasjonsplan som viser eiendommens grenser og omrisset av bebyggelsen. Det skal være tydelig hva som er fellesareal og hvilke uteområder som eventuelt tilhører hver enkelt bruksenhet. Her kan du lage situasjonsplankart for eiendommen din.
 • Plantegninger som viser alle etasjer i bygningen, samt tydelige grenser for de ulike bruksenhetene. De skal også vise bruken av rommene og forslag til seksjonsnummer.
 • Dersom bruksenheten har utendørsområder, må det også følge med et skjema for søknad om oppmåling. Bruk skjemaet Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring.
 • Vedtekter for sameiet. 
 • Husk å legge ved skriftlig samtykke fra alle seksjonseiere.

Hvor sendes søknaden?

Søknad med vedlegg sendes kommunen:   

 • Postadresse: Lunner kommune, Sandsvegen 1, 2740, Roa

Søknaden skal leveres i to eksemplarer, alle i originaler, fordi det kreves originale signaturer videre mot Tinglysingen.

Når kommunen har fattet et vedtak om seksjonering, vil den bli sendt til tinglysing hos Kartverket etter tre uker fra vedtaksdato. Årsaken til at kommunen venter med å sende vedtaket til tinglysing, er at det er en klagefrist på tre uker over hvert enkelt seksjoneringsvedtak.   

Særlig om midlertidige bruksretter

Lov om eierseksjoner gir tillatelse til å avtale midlertidige bruksretter uten krav til seksjonering. Dette innebærer at de arealene ikke blir varig knyttet til bruksenheten. 

Etter lov om eierseksjoner § 3, kan det ikke uten seksjonering gyldig avtales at en sameier i bebygd eiendom med flere bruksenheter skal ha enerett til bruk for mer enn ti år til en bolig i eiendommen. Dette innebærer at bruksretter til en bolig, som gjelder for et tidsrom på under 10 år, kan gjøres uten seksjonering. Det er viktig å merke seg at en sameieandel ikke kan pantsettes i slike tilfeller.

I boligsameier kan det fastsettes i vedtektene at en eller flere seksjoner skal ha enerett til å bruke bestemte deler av fellesarealene i inntil 30 år (jf. eierseksjonsloven § 25). Det er et krav til to-tredjedels flertall på årsmøtet. Dermed er det mulig å etablere en eksklusiv bruksrett til uteareal. Dersom en etablert midlertidig enerett skal endres før det har gått 30 år, er det et krav om at vedtektene endres og et samtykke fra de seksjonseierne som direkte berøres av endringen» (jf.  eierseksjonsloven § 25).

De samme regler gjelder for midlertidig bruksrett av fellesareal til næringsseksjoner. Det er derimot muligheter for at vedtektene kan fastsette at det til to eller flere næringsseksjoner skal knyttes slik enerett for mer enn tretti år, eller uten tidsbegrensning.