Renseanleggene i Lunner

I Lunner kommune er det tre kommunale renseanlegg:

  • Harestua renseanlegg, som mottar avløp fra Grua, Svea og Harestua. 
  • Volla renseanlegg, som mottar avløp fra Lunner og Roa.
  • Grindvoll renseanlegg, som mottar avløp fra Grindvoll.

Problemer med kommunalt avløp

Har du tett kloakk eller tilbakeslag av kloakk, kontakt avdeling for Veg, vann og avløp for å finne ut om dette skyldes tette rør på dine egne stikkledninger, fellesledninger eller på kommunens hovedledningsnett.

Skyldes tilbakeslaget tette stikkledninger eller fellesledninger, må du kontakte en rørlegger eller spylefirma som kan stake eller spyle opp den tette ledningen. Skyldes tilbakeslaget tette hovedledninger eller manglende kapasitet i disse, kan du kontakte avdelingen for Veg, vann og avløp.

Erstatning:

Uansett årsak til tett kloakk eller tilbakeslag - meld alltid fra om eventuell skade til ditt forsikringsselskap. Eventuelle skader på grunn av feil ved kommunens hovedledninger erstattes.

Tett kloakk eller tilbakeslag - kontakt Veg, vann og avløp  på tlf 61 32 40 00 eller døgnbemannet vakttelefon, tlf. 975 27 009.

Vis dovett! Bare bæsj, tiss og dopapir skal i do!

Private avløpsanlegg

Som huseier er du ansvarlig for at private avløpsanlegg fungerer - og at de ikke forurensninger. For informasjon om din tank og tømmedatoer i Lunner:  Mintank.no (skriv inn gårds- og bruksnummer).

Om private avløpsanlegg:

  • Huseier har ansvaret for at anleggene fungerer - og at de ikke forurenser.
  • De fleste private avløpsanlegg i Lunner kommune er såkalte infiltrasjonsanlegg. Slike anlegg har normalt en levetid på 20 - 30 år. 
  • Infiltrasjonsanleggene har slamavskillere. Slamavskillere tilknyttet boliger tømmes av tømmefirma hvert andre år.
  • Slamavskillere tilknyttet fritidsboliger skal tømmes hvert fjerde år. Eier må bestille tømming selv.
  • Tette tanker har tvungen tømming én gang i året. 
  • Noen har minirenseanlegg som private anlegg. Det er et krav at disse minerenseanleggene har en serviceavtale.

Det er Forskrift om begrensning av forurensning kap. 11 og 12 som gjelder for private avløpsanlegg.

I tillegg har Lunner kommune vedtatt Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann som stiller forskjellige krav til avløpsløsninger i ulike deler av kommunen (Kart til lokal utslippsforskrift.pdf). Dette skyldes at forureningssituasjonen ikke er lik i hele kommunen. Forskriften stiller også krav til kompetanse hos de som skal planlegge og bygge separate avløpsanlegg og den setter krav til rensegrad, service, tilsyn og kontroll.

Etablering av nytt privat avløpsanlegg

Forskrift om begrensning av forurensning kap 11 og 12 gjelder for separate avløpsanlegg. I tillegg har Lunner kommune vedtatt Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann som setter differensierte krav til avløpsløsninger i ulike deler av kommunen, se Kart til lokal utslippsforskrift (pdf).

Bakgrunnen for dette er at forurensningssituasjonen er ulik i ulike deler av kommunen. Forskriften setter også krav til kompetanse hos de som skal planlegge og bygge separate avløpsanlegg og den setter krav til rensegrad, service, tilsyn og kontroll.

Som forurensningsmyndighet er kommunen pliktig til å føre tilsyn med utslippstillatelsene kommunen har gitt. Det er derfor viktig at du som anleggseier har kunnskap om avløpsanlegget ditt og vet hvordan anlegget skal tas vare på. Dersom du drifter og ivaretar avløpsanlegget ditt godt, vil levetiden for anlegget ditt kunne øke.

Få mer informasjon om etablerling av nytt avløpsanlegg på nettsidene til NIBIO.

Kontroll av private avløpsanlegg

I Lunner kommune er det vedtatt at det skal gjennomføres kontroll av private (separate) avløpsanlegg hvert femte år. Hensikten med kontrollen er å forhindre forurensning til drikkevannskilder, vassdrag og grunnvann.

Eier av anlegget betaler en årsavgift for denne kontrollen, og beløpet vedtas av kommunestyret.

Hvis kontrollen viser at det er mangler ved anlegget og det trengs oppgradering eller nytt anlegg, vil eier av anlegget få et pålegg om dette med en frist for utbedring. Det er vedtatt retningslinjer for arbeidet med kontroll av separate avløpsanlegg.

 

Tilknytning til kommunalt avløp

Skal du koble deg til offentlig ledningsnett, bør du vurdere å koble deg til vann og avløp samtidig dersom ledningsnettet ligger i rimelig nærhet. En ledning fra huset ditt og fram til det offentlige nettet kalles stikkledning.

Tilknytning til det offentlige vann- og avløpsnettet er søknadspliktig etter plan- og bygningslovens § 20-1. Dette betyr i praksis at du må søke kommunen om tilknytning. Søknad om tilknytning skal normalt sendes inn av rørlegger eller entreprenør.

Du må betale et gebyr for tilknytning til offentlig vann- og avløpsnett. Gebyrene fastsettes årlig av kommunestyret. 

Lunner kommune har ingen åpen karttjeneste som viser hvor de offentlige vann- og avløpsledningen ligger. Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg!