Fastleddet er likt for alle kategorier av brukere. Det variable leddet varierer med bruksarealet i bygget og eventuelt målt forbruk (vannmåler).

Det variable leddet blir enten målt eller stipulert. Ved stipulering er det bruksarealet i bygget som blir lagt til grunn. Omregningsfaktoren for fritidseiendommer, boliger og leiligheter er 1,3, noe som betyr at forbruket per kvadrat bruksareal blir stipulert til å være 1,3 kubikk. Avløpsmengde regnes lik vannmengde, da vann inn er omtrent det samme som vann ut.

Næringsbygg, offentlige bygg, driftsbygninger skal ha vannmåler og betale ut fra målt forbruk. Disse er derfor pålagt å installere vannmåler. Også ved målt vannforbruk gjelder prinsippet om at vann inn = vann ut. Avløpsmengden blir derfor lik målt vannmengde. For boliger og fritidsboliger er det valgfritt å installere vannmåler.

Årsgebyr/abonnementsgebyr

Prisen på abonnementsgebyret blir fastsatt av kommunestyret hvert år. Prisoversikt finner du under priser nederst på siden.

Alle eiendommer som er tilkoblet kommunalt vann- og/eller avløpsnett skal betale abonnementsgebyr. Dersom flere næringer holder til i samme bygg, skal det betales ett abonnementsgebyr per næring.

Forbruksgebyr

Forbruksgebyret blir beregnet på grunnlag av målt eller stipulert forbruk. Kubikkprisen for vann og kloakk blir fastsatt av kommunestyret hvert år.

Stipulert forbruk

Cirka 80 prosent av boliger og fritidsboliger i Lunner kommune betaler forbruksgebyr basert på stipulert utregning. Det stipulerte forbruket blir beregnet ut fra bruksarealet i bygget.

Omregningsfaktoren blir bestemt av kommunestyret hvert år og er for inneværende år 1,3 for fritidseiendommer, boliger og leiligheter. En bolig på 150 kvadratmeter vil derfor få beregnet forbruket sitt på følgende måte: 150 x 1,3 = 195 kubikk.

Målt forbruk

Målt forbruk blir lest av i desember og avregnet mot antatt forbruk per  år. Avregningen for foregående år skjer i januar. Abonnenten kan betale per måned, kvartal eller per år