Status for arbeidet

Lunner kommune jobber nå med grunnlaget for finansiering av et slikt utbyggingsprosjekt. Blant annet må vi ta stilling til hvordan dette skal løses gjennom gebyrsatser. Vi har fått ny informasjon om kapasiteten til Harestua renseanlegg, der kapasiteten er mer begrenset enn vi hadde grunn til å tro. Videre framdrift ivil derfor også være avhengig av avklaringer knyttet til Harestua renseanlegg, som eventuelt skal motta avløpsvann fra dette området.

Vi kommer tilbake med oppdatert informasjon når dette er tilgjengelig.  

Tidligere har Lunner kommune gjennomført en undersøke om hvor mange som ønsker offentlig vann og avløp til eiendommen sin. Svaret i undersøkelsen var ikke bindende for enkelteiendommer, men er en del av beslutningsgrunnlag for hele utbyggingen. I overkant av 2/3 var positive til en slik utbygging.

Hvem gjelder dette?

Utbyggingen gjelder hele Mylla/Svea området, men er soneinndelt. Dette betyr at kommunen vurderer soner enkeltvis når det gjelder interesse og kostnadsnivå.

Dersom eiendommen din ikke blir tilknyttet i denne runden, eller prosjektet ikke gjennomføres, vil det trolig være lenge til neste gang kommunen tar et slikt initiativ. 

Hva koster det?

Foreløpige beregninger viser at utbyggingen vil koste cirka 200 000 per eiendom (pris vurdert i 2021). Kommunen vurderer andre modeller, men vår vurdering er at denne kostnaden er lavere enn eventuelle private løsninger og vil medføre en ikke ubetydelig verdiøkning på tilkoblede eiendommer. Vi vurderer at verdiøkningen vil være høyere enn tilkoblingskostnaden. 

Oppslutningen i interessentundersøkelsen måtte være svært høy for å kunne gå for en anleggsbidragsmodell. Som finansiering undersøker vi derfor varianter med eget gebyrområde. 

Må jeg koble meg til dersom jeg ikke ønsker innlagt vann på hytta?

For at prosjektet skal gjennomføres er det avgjørende at oppslutningen er høy, noe interessentundersøkelsen viser.

Det er situasjonsavhengig om kommunen kan pålegge påkobling. Du har anledning til å si fra hvis du ikke ønsker mulighet for innlagt vann på hytta. Kommunen vurderer flere alternativer, men det er ikke usannsynlig at det kan bli vanskelig å få tillatelse til andre private avløpsløsninger etter gjennomføring av prosjektet.