Mål for tjenesten

Målet er at du skal få mulighet til å ha et selvstendig liv og ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre.

Hvem kan søke?

Hvis du er under 67 år og har langvarig og stort behov for personlig assistanse, kan du søke om å få brukerstyrt personlig assistent (BPA).  

“Langvarig og stort” betyr behov for hjelp i mer enn to år og mer enn 32 timer i uka. I enkelte tilfeller kan du også få BPA selv om behovet for hjelp er mindre enn 32 timer i uka (fra 25 timer) med mindre kommunen kan dokumentere at slik organisering vil medføre vesentlig økt kostnad.

Du kan få BPA hvis du har

 • omfattende og sammensatte tjenestebehov
 • behov for omfattende praktisk bistand i dagliglivets gjøremål. 
 • behov for hjelp til å opprettholde og videreutvikle ditt sosiale nettverk og til aktiviteter i og utenfor hjemmet. 
   

Hva omfatter BPA-ordningen?

 • BPA-ordningen er en alternativ organisering av praktisk og personlig hjelp for mennesker med funksjonsnedsettelse.  
   
 • Du har selv rollen som arbeidsleder, som betyr at du har ansvar for organisering og innhold av tjenesten innenfor de rammene du har fått tildelt.
   
 • Hvis du ikke er i stand til å gå inn i arbeidslederrollen, kan du likevel få BPA hvis en forelder eller andre kan ta dette ansvaret (være medarbeidsleder). Det er ditt ansvar å finne medarbeidsleder.
   
 • Andre tjenester, som for eksempel støttekontakt og avlastning for barn under 18 år, kan inngå i BPA-ordningen. 
   
 • Ordningen kan kombineres med andre kommunale tjenester, som for eksempel hjemmesykepleie.
   
 • Omfanget at tjenesten skal tilsvare omfanget av et ordinært tjenestetilbud.

Tjenesten omfatter ikke

 • oppgaver du kan gjøre selv
 • tjenester som krever flere enn én tjenesteyter tilstede
 • tjenester som krever helsefaglig kompetanse
 • assistanse om natten med mindre det foreligger et kontinuerlig behov

BPA-timer som er tildelt for et år kan ikke overføres til påfølgende år. 

Hva kan du forvente av oss?

 • Vi overholder taushetsplikten, og møter deg med respekt.
 • Vi legger vekt på bruker- og pårørendemedvirkning og et forebyggende perspektiv.
 • Vi tildeler tjenesten etter ditt individuelle behov. Behovet for tjenesten blir fortløpende vurdert i samråd med deg, eventuelt verge og/eller pårørende.  

Hva forventer vi av deg?

 • Du fungerer som arbeidsleder. Det betyr at du holder oversikt over timene som brukes av assistenten, og gir beskjed dersom timer ikke er benyttet. Du er også selv ansvarlig for å rekruttere personlige assistenter.
 • Du gir beskjed hvis behovet for hjelp endrer seg.
 • Du utfører selv de oppgaver du mestrer.  
 • Du stiller nødvendig utstyr til rådighet, som for eksempel vaskemaskin, støvsuger, vaskeutstyr og rengjøringsmidler.
 • Du tilrettelegger egen bolig for endret livssituasjon.

Personlige assistenter er beskyttet av bestemmelser i arbeidsmiljøloven. Hvis du bor i et hjem hvor det røykes, må du lufte godt før assistenten kommer, og du må ikke røyke mens du har besøk. Kjæledyr må ikke være til sjenanse. Assistenten må ikke utsettes for unødvendig risiko ved adkomst til boligen. Veien må være farbar, og utelys må være på kveld og natt. 

Hva koster det?

Du betaler en egenandel for personlig brukerstyrt assistent. Satsene vedtas årlig av kommunestyret innenfor statens rammer. 

Egenandelen tar utgangspunkt i inntekten din. G = grunnbeløp. Dette justeres av staten hvert år. Grunnbeløpet pr. 1. mai 2023 er 118 620 kroner.

Her er gjeldende satser for egenandel:

InntektEgenandel per måned
Inntekt under 2 G kr 220 
Inntekt mellom 2 og 3 Gkr 868 
Inntekt mellom 3 og 4 Gkr 1 400  
Inntekt mellom 4 og 5 Gkr 1 900 
Inntekt over 5 G kr 2 495