Omsorgsstønad er en økonomisk støtte til personer som tar på seg omsorgsoppgaver for familiemedlemmer eller andre som er avhengig av hjelp på grunn av funksjonsnedsettelser eller kronisk sykdom. Dette gjelder oppgaver som ellers ville ha blitt utført av kommunen.

Før du kan søke om omsorgsstønad, må du søke om hjelpestønad fra NAV.

Mål for tjenesten

Omsorgsstønad skal gjøre det mulig for private omsorgspersoner å opprettholde omsorgsarbeidet for sine nærmeste.

Omsorgsstønaden skal bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre. 

Hvem kan søke om omsorgsstønad?

Du kan søke om omsorgsstønad hvis

  • du yter omsorg til andre som har funksjonsnedsettelse og/eller kronisk sykdom. 
  • du har et særlig tyngende omsorgsarbeid der din omsorg som foresatte/pårørende anses som best og nødvendig.  

Omsorgsarbeidet må være “særlig tyngende”. Det betyr at arbeidet må være av relativt varig art og ha et visst omfang. Helse- og omsorgsdepartementet har lagt inn følgende momenter som skal tas med når en kommune skal vurdere omsorgsstønad:

  • omsorgsoppgavens karakter, spesielt belastende følelsesmessig og /eller fysisk  
  • forventet varighet av omsorgsbehov og situasjon   
  • kontinuitet i omsorgsbehovet/omsorgsbelastningen  
  • tidsbruk og fordeling av tid som brukes i døgnet/i uka
  • sosial isolasjon, det vil si omsorgsoppgavene tiltar eller avtar i omfang over tid 

Barn under 18 år har rett til pleie, stell og omsorg fra foreldrene sine eller andre foresatte. Dette blir tatt med i vurderingen når det søkes om omsorgsstønad.

I vurderingen ser vi også på andre tjenester som den som trenger hjelp og omsorg har, som for eksempel skole, barnehage, støttekontakt, hjemmetjenester og avlastning.   

Omsorgsstønaden kan variere i beløp avhengig av omsorgsoppgavene og behovene til den som mottar omsorgen.