Det er Viken fylkeskommune som behandler søknader om TT-kort. Du søker om TT-kort på nettsidene til Akerhus fylkeskommune.

Du kan få TT-kort hvis

  • du ikke kan reise kollektivt på grunn av en funksjonsnedsettelse som er livsvarig eller varer i lenger enn to år
  • du har folkeregistrert adresse og er bosatt i Viken
  • legen din har sendt inn legeerklæring om hvorfor du trenger TT-kort. Merk at du også må sende inn søknad om TT-kort i eget skjema.

Du får ikke TT-kort hvis du

  • disponerer egen bil og kan kjøre den selv
  • får grunnstønad til til transport eller bilstønad fra NAV
  • er under 10 år
  • har vansker med å bære varer, bagasje eller annet mellom hjem og stoppested, gir ikke rett til TT-kort
  • har begrenset tilbud av offentlig transport på hjemstedet gir ikke rett til TT-kort

Har du fast plass på sykehjem eller tilsvarende boformer, må du eller fastlegen din beskrive i legeerklæringen konkret hvilket transportbehov du har som ikke dekkes av kommunen. 

Hva får jeg i støtte?

Første halvår 2023 er grunntilskuddet for TT-kort på 3100 kroner.