Avlastende tiltak kan gis i hjemmet, i private avlastningshjem, som støttekontakt eller brukerstyrt personlig assistent (BPA), i kommunale avlastningsenheter og gjennom ulike dagtilbud.

Avlastning skal ses i sammenheng med andre tiltak, og det skal vurderes hvilke tiltak som er mest hensiktsmessig. Tjenesten skal ligge på et faglig forsvarlig nivå i forhold til de behovene som skal dekkes. 

Mål for tjenesten

Avlastningstiltak skal sørge for at den/de som har særlig tyngende omsorgsoppgaver får regelmessig avlastning fra omsorgsoppgavene sine og kan opprettholde familierelasjoner, sosiale nettverk og ha mulighet til fritid og ferie.

Hvem kan søke om avlastning?

Du kan søke om avlastning hvis du har særlig tyngende omsorgsoppgaver for barn, unge, voksne og eldre som har en psykisk og/eller fysisk funksjonsnedsettelse. 

Rettigheten er knyttet til den som yter omsorg.

Når det søkes om avlastning, vurderes blant annet

 • om omsorgsoppgavene er mer fysisk eller psykisk belastende enn vanlig 
 • om omsorgsoppgavene innebærer mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvnen 
 • om omsorgsoppgavene er til hinder for sosiale relasjoner med andre/fører til isolasjon 
 • om omsorgsoppgavene er til hinder for deltakelse i aktiviteter 
 • antall timer omsorgsyter bistår gjennom døgnet

Foresattes omsorgsplikt overfor mindreårige barn skal tas i betraktning før arbeidet kan anses som omfattende og særlig tyngende. 
 

Hva kan du få avlastning til?

Avlastende tiltak tilpasses alderen og funksjonsnivået til den som trenger omsorg. 

Avlastningen vil kunne skje på dagtid eller på kveld og natt.

Hva kan du forvente av oss?

 • Vi overholder taushetsplikten, og møter deg med respekt.
 • Vi legger vekt på bruker- og pårørendemedvirkning og forebygging.
 • Vi tildeler tjenesten etter individuelle behov, og behovet for tjenesten blir fortløpende vurdert.
 • Avlastningen gis til avtalt tid. Ved eventuelle endringer skal det gis beskjed.

Hva forventer vi av deg?

 • Ved endringer i avtalt tid, eller hvis det ikke er behov for avtalt avlastning, må det gis beskjed om dette senest klokken 15.00 dagen før.
 • Hvis avlastningstilbudet er utenfor hjemmet, må det tas med egne medisiner, oppdatert medisinliste, medisinsk forbruksmateriell, toalettartikler, klær og hjelpemidler.  Tidspunkt for ankomst og avreise avtales med avlastningsstedet.
 • Det må søker om sommeravlastning innen oppgitt frist, som blir annonsert på Lunner kommunes nettside. Sommeravlastningen gis fortrinnsvis i juni, juli og august.

 

Hva koster det?

Du betaler ingen egenandel for avlastning.

Kommunen dekker transport til og fra avlastningstiltak. Avtale om transport gjøres direkte med avlastningsstedet.