Vandelsvurdering

Når Lunner kommune mottar søknader om bevilling, ber vi alltid om en vandelsuttalelse fra Politiet og Sosialtjenesten (NAV). Ved faste bevillinger ber vi også om uttalelse fra Skatteetaten. De melder tilbake om ev. forhold som tilsier at søknaden ikke bør innvilges. Kravet til uklanderlig vandel i alkoholloven og serveringsloven skal være oppfylt. 


Salgs- og skjenkekontroller

Dette er noe av det skjenkekontrollørene ser etter:

  • Salg eller skjenking av alkohol til mindreårige personer. 
  • Salg eller skjenking til personer som er åpenbart beruset
  • Salg eller skjenking av alkohol utover fastsatt salgstid eller skjenketid
  • Omsetning og bruk av narkotika på skjenkestedet
  • Diskriminering av gjester
  • Uforsvarlig drift
  • At butikken eller restauranten har internkontroll
  • Alkohol tatt med ut av skjenkeområdet og medbragt alkohol konsumert inne på skjenkeområdet
  • Hindring av skjenkekontroll
  • Brudd på forbudet mot alkoholreklame

Hvis kontrollørene har sett mulige overtredelser av alkoholloven, forteller de kort om observasjonene sine til den ansvarlige på stedet. Bevillingshaver får tilsendt kopi av kontrollørenes rapport.