Fast skjenkebevilling

Du må søke om skjenkebevilling hvis du driver et serveringssted som skjenker alkoholholdig drikk. Tar du over et eksisterende serveringssted, må du søke om egen bevilling senest 30 dager etter at du inngikk avtale om overdragelse. 


Hvor lang er behandlingstiden?

For faste bevillinger er behandlingstiden beregnet til inntil 3 måneder, men normalt går behandlingen raskere. Vi gir skriftlig svar om vedtaket.


Hvilke krav stilles til bevillingen?

 • Skjenkebevilling kan ikke gis alene. Det må også foreligge en serveringsbevilling.
 • Det må være en styrer med stedfortreder, som begge arbeider i virksomheten.
 • Alkoholloven stiller krav om uklanderlig vandel.
 • Styrer og stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøven om alkoholloven.
 • Styrer og stedfortreder må være over 20 år.
 • Har du bevilling og ønsker å gjøre endringer i driften, må du snarest søke kommunen om godkjenning. Du kan søke om utvidet bevilling for en enkeltanledning til arrangementer ved et sted som allerede har en alminnelig skjenkebevilling, f.eks. utvidet skjenkeareal.
 • Det gis ikke alminnelig skjenkerett som fast ordning for bevertningssteder i tilknytning til idrettsanlegg, i idrettshaller og lignende.
 • Det gis ikke alminnelig skjenkerett for bevertningssteder i umiddelbar nærhet av skoler/barnehager.

Lunner kommunes behandling av søknader om skjenkebevilling styres av lovverket og Lunner kommunes alkoholpolitiske retningslinjer.


Vedlegg som må følge søknaden

 • Plantegninger over lokalets areal og funksjoner.
 • Dokumentasjon på bestått kunnskapsprøve om alkoholloven.
 • Dokumentasjon på styrer/stedfortreders ansettelse ved skjenkestedet.
 • Aksjeselskaper må sende revisorbekreftet aksjeeierbok med eierandeler oppgitt i prosent.
 • Skatteattest på firmaet som søker, og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten.

Ambulerende skjenkebevilling

Bevillingen kan gis til lukkede arrangementer som private jubileum og jobbfester, der det er skjenking mot betaling. 

Hvor lang er behandlingstiden?

Behandlingstiden er inntil 2 uker.


Hvem må søke?

Skal det selges alkohol, må du alltid søke om bevilling. Bedrifter som skjenker i egne lokaler til sine ansatte uten å ta betaling, trenger ikke søke bevilling. Det er mange unntak til skjenking uten vederlag. Alkoholloven gir mer detaljert informasjon om hvem som må søke eller ikke. Link til alkoholloven finner du under lover og forskrifter nederst i denne artikkelen. 


Hvilke krav stilles til bevillingen?

 • All servering av alkoholholdig drikk mot en eller annen form for betaling krever bevilling.
 • Styrer og bevillingssøker må være fylt 20 år.
 • Arrangementet skal ikke være beregnet på barn og unge.
 • Arrangementet skal ikke være et idrettsarrangement.
 • Arrangementet er ikke på en grunnskole, med unntak av Lunner ungdomsskole, som er et kombinert anlegg for skole og andre formål. På Lunner ungdomsskole skal bevilling kun gis til arrangementer som er knyttet til kulturelle og sosiale formål utenfor skoletiden.
 • Negativ erfaring med tidligere driftsform, lokalets egnethet og størrelse, trafikale og ordensmessige problemer og hensyn til lokalmiljøet for øvrig skal kunne tillegges vekt, samt brudd på vilkår som er satt for tidligere bevillinger.

Det er ikke krav om bestått kunnskapsprøve.


Vedlegg som må følge søknaden​

 • Kart over området ved utendørs arrangement.
 • Tillatelse fra grunneier ved utendørs arrangement.

Skjenkebevilling for en enkelt anledning

Bevillingen gjelder for åpne arrangementer som festivaler, konserter, forestillinger og offentlige arrangementer. Arrangement som strekker seg over perioder på fra tre til seks dager, kan etter omstendighetene betraktes som en enkelt anledning. 


Hvor lang er behandlingstiden?

Behandlingstiden er inntil 3 uker.


Hvilke krav stilles til bevillingen?

 • All servering av alkoholholdig drikk mot en eller annen form for betaling krever bevilling.
 • Styrer og bevillingssøker må være fylt 20 år.
 • Arrangementet skal ikke være beregnet på barn og unge.
 • Arrangementet skal ikke være et idrettsarrangement.
 • Arrangementet er ikke på en grunnskole, med unntak av Lunner ungdomsskole, som er et kombinert anlegg for skole og andre formål. På Lunner ungdomsskole skal bevilling kun gis til arrangementer som er knyttet til kulturelle og sosiale formål utenfor skoletiden.
 • Negativ erfaring med tidligere driftsform, lokalets egnethet og størrelse, trafikale og ordensmessige problemer og hensyn til lokalmiljøet for øvrig skal kunne tillegges vekt, samt brudd på vilkår som er satt for tidligere bevillinger.

Det er ikke krav om bestått kunnskapsprøve.


Vedlegg som må følge søknaden​

 • Kart over området ved utendørs arrangement.
 • Tillatelse fra grunneier ved utendørs arrangement.