Lunner kommune har flere planer som staker ut kursen fram mot 2040. Tverrfaglighet, koordinerte tjenester og tidlig innsats er viktige elementer i strategiplanene for flere av kommunens tjenesteområder. I Kommuneplanens samfunnsdel 2022–2040 står det blant annet:

  • "Lunner kommune har tjenester som oppleves som helhetlige og koordinerte, med god faglig kvalitet".
  • "Vi har et trygt og godt oppvekstmiljø for barn og unge i Lunner, med opplæring som gir et godt utgangspunkt for å mestre voksenlivet"

I Strategiplan for oppvekst 2022–2040 finner du blant annet følgde delmål:

  • Lunnermodellen skal utvikles
  • Barn og unge opplever at det er et lag rundt dem som samhandler godt.
  • Det skal drøftes og utarbeides verdier, holdninger og rutiner for hvordan arbeidet med barn og unge skal skje.

Medvirkning

Barnekonvensjonen art. 3 og art. 12, Grunnloven § 104 og forvaltningsloven § 17 gir alle barn en rett til å bli hørt i saker som vedrører dem. 

Barnets beste skal være et grunnleggende syn i Lunnermodellen. Barnets stemme skal høres, og Lunnermodellen legger til rette for hvordan dette kan gjennomføres i praksis. Blant annet inkluderes dette som punkt i alle aktuelle maler og rutiner som utarbeides. Barnets beste og barnets rett til å bli hørt skal praktiseres ut fra barnets alder og modenhet.

Handlingsveileder

Handlingsveilederen beskriver det praktiske arbeidet med barn, unge og foreldre det er knyttet undring eller bekymring til. Den beskriver også i detalj når og hvordan barn, unge og foresatte skal involveres.

Handlingsveilederen forklarer veien fra bekymring til handling og er inndelt i nivåer fra 0 til 3. Nivå 0 og1 beskriver hva som skal utføres innenfor den enkelte enhet. Nivå 2 og 3 beskriver veien videre når man må koble på flere instanser og enheter.